Kantonrechter Haarlem 06-02-2002 (Van Dijk), JAR 2002, 74


Gezagsverhouding (opleidingscontract geen arbeidsovereenkomst). Proeftijd.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 74.

De werkneemster heeft op grond van een opleidingscontract, gedateerd op 20 juli 2000, van 22 september 2000 tot en met 3 november 2000, een opleiding als stewardess gevolgd bij en voor rekening van de werkgever. Daarvoor is aan haar een opleidingstoelage van NLG 2.210,-- bruto betaald. Het opleidingscontract bevat een bepaling die inhoudt dat na succesvolle afronding ervan de werkgever aan de cursist een dienstverband zal aanbieden, welk dienstverband de cursist zal aanvaarden. Doet zij dit niet, dan dient zij de opleidingskosten terug te betalen. De werkneemster is na voltooiing van haar opleiding op 4 november 2000 voor onbepaalde tijd bij de werkgever in dienst getreden. Daarbij is een proeftijd van twee maanden overeengekomen. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met de werkneemster met onmiddellijke ingang opgezegd op 14 december 2000. De werkneemster kan zich met deze opzegging niet verenigen. Zij stelt dat het opleidingscontract tussen partijen moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst en dat de werkgever niet gerechtigd was deze zonder voorafgaande opzegging te beëindigen. De kantonrechter is van oordeel dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Partijen zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat pas een arbeidsovereenkomst tot stand komt indien de opleiding tot stewardess met goed gevolg is afgerond, de werkgever vacatures heeft en de cursist het aanbod van een dienstverband aanvaardt. De werkzaamheden die tijdens de opleiding worden verricht zijn voorts niet aan te merken als op het bedrijfsdoel van de werkgever gerichte productieve arbeid. Voor zover deze werkzaamheden al resultaat voor de werkgever zouden hebben afgeworpen, hetgeen deze betwist, dan nog is de cursist ten opzichte van een werknemer beperkt inzetbaar. Verder is de door de werkgever betaalde opleidingstoelage niet gelijk te stellen aan loonbetaling, nu deze standaardtoelage is bedoeld ter compensatie van de kosten en geïnvesteerde vrije tijd van de cursist en in geen verhouding staat tot het loon dat de werkgever aan een stewardess betaalt.

Verder lezen
Terug naar overzicht