Kantonrechter Haarlem 25-04-2001 (Mellema), JAR 2001, 104


CAO. Pensioen. Gelijke behandeling (leeftijdsdiscriminatie).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 104.

Op grond van de CAO voor vliegers Martinair Holland BV eindigt de arbeidsovereenkomst van een vlieger indien deze 56 jaar wordt. Flexibele pensionering is ook mogelijk, maar dan eindigt het dienstverband met uiterlijk 58 jaar. Een aantal werknemers, die als vliegers in dienst zijn van Martinair, stellen dat de verplichte pensionering een ongerechtvaardigd onderscheid naar leeftijd oplevert. Martinair en de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) voeren aan dat het onderscheid gerechtvaardigd wordt door het doel dat er mee gediend wordt, zijnde het bevorderen van de doorstroming van vliegers binnen de organisatie van Martinair. De kantonrechter stelt vast dat er inderdaad sprake is van onderscheid op grond van leeftijd. Of dit onderscheid gerechtvaardigd is, dient beoordeeld te worden aan de hand van de criteria legitimiteit, doelmatigheid en proportionaliteit. Aan het eerste criterium is voldaan, nu er geen sprake is van een pensionering die van bovenaf verplicht is gesteld, doch deze via CAO-onderhandelingen tot stand is gekomen en breed wordt gedragen door de groep waarvoor zij bestemd is. Ook aan het vereiste van doelmatigheid is voldaan, aangezien met de verplichte pensionering het doel van de doorstroming zoals dat Martinair en VNV voor ogen staat, kan worden bereikt. Tot slot staat de regeling ook in verhouding tot het beoogde doel, gelet op het feit dat er geen andere, minder ingrijpende regelingen denkbaar zijn waarmee dezelfde doorstroming bereikt kan worden als met de verplichte pensionering. Eén en ander betekent dat het door Martinair en VNV gemaakte leeftijdsonderscheid objectief gerechtvaardigd is

Verder lezen
Terug naar overzicht