Kantonrechter Haarlem 30-01-2002 (Veenhof), JAR 2002, 53


Bedrijfsongeval. Beroepsziekte (RSI). Bewijs.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 53.

De werkneemster werkt sinds 7 juli 1993 voor de werkgever. De werkzaamheden van de werkneemster bestonden ook uit beeldschermwerk. De werkneemster is op 2 november 1998 arbeidsongeschikt geworden. Vanaf februari 1999 heeft zij nog partieel gewerkt, maar vanaf 25 mei 1999 is zij volledig arbeidsongeschikt. De werkneemster stelt dat zij RSI heeft opgelopen door het werk. Zij vordert vergoeding van de schade die zij daardoor lijdt. De werkneemster stelt dat haar werkplek niet voldeed aan de ergonomische eisen die gesteld worden aan een beeldschermwerkplek. Uit de RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie) zou blijken dat de werkgever op diverse punten is tekortgeschoten bij de verplichting om maatregelen tegen RSI te nemen. Ook heeft de Arbo-dienst aangegeven dat de aandoening van de werkneemster als een beroepsziekte is te beschouwen, daar er een duidelijke relatie is met het werk. De werkgever stelt dat de werkneemster niet aannemelijk heeft gemaakt, laat staan bewezen dat zij schade heeft geleden in de uitoefening van het werk. Mogelijk is dat haar klachten komen door haar fysiek inspannende hobby, namelijk het mennen van pony's. De kantonrechter stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat de werkneemster arbeidsongeschikt is. Uit de vaststaande feiten blijkt dat die arbeidsongeschiktheid is ontstaan tijdens het dienstverband met de werkgever. Die arbeidsongeschiktheid heeft tot een teruggang in inkomen geleid. Op grond hiervan is de rechter van oordeel dat de werkneemster schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden. Het door de werkneemster te bewijzen oorzakelijk verband moet worden aangenomen indien de werkgever heeft nagelaten de maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werkneemster schade lijdt door het werk. De werkgever zal daarom in de gelegenheid worden gesteld om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Slaagt hij daar niet in, dan kan de werkgever ook nog trachten te bewijzen dat nakoming van zijn zorgplicht de arbeidsongeschiktheid niet zou hebben voorkomen. (Zie vervolg Kantonrechter Haarlem 23-10-2002, JAR 2002, 270, hieronder).

Verder lezen
Terug naar overzicht