Kantonrechter Heerenveen 25-07-2001 (Varekamp), JAR 2001, 179


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (C=1; vergoeding optieschade).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 179.

De werknemer (40 jaar, 16 jaar in dienst bij de werkgever in diverse managementfuncties salaris NLG 27.992,-- bruto per maand, exclusief bonus), heeft op enig moment een zeer moeilijke opdracht in Brazilië gekregen. Enige maanden na de aanvang van dit werk heeft de werknemer onenigheid gekregen met de andere Braziliaanse manager. De werkgever heeft de werknemer hierop aangesproken. Omdat hij het met werknemer niet eens kon worden over het te voeren beleid, heeft hij hem uit zijn functie ontheven. Thans verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer acht dit onterecht, maar erkent wel dat de verhoudingen verstoord zijn. Hij verzoekt om een vergoeding ter hoogte van correctiefactor 2 en om vergoeding van zijn optieschade. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Daarbij kent zij aan de werknemer een vergoeding van NLG 550.000,-- bruto toe op basis van de neutrale factor C=1, omdat, enerzijds de werkgever zelf kennelijk de werknemer een te moeilijke opdracht heeft gegeven en hij reeds lang bij hem dienst is, doch anderzijds onvoldoende aannemelijk is geworden dat de werkgever zich jegens de werknemer onbehoorlijk of onzorgvuldig heeft gedragen. Ten aanzien van de optieschade overweegt de rechter dat de werknemer niet verplicht was aan de regeling deel te nemen, deelname aan een aandelenoptieplan nu eenmaal risico's in zich bergt en de aandelenoptieregeling niet als een vaste inkomenscomponent kan worden beschouwd. De berekening van de werknemer waarbij zijn schade NLG 1.075.641,40 zou bedragen, acht de rechter daarom niet juist. Een redelijke waardering is naar haar mening niet te geven omdat hierbij vele onzekere factoren meespelen. Daarom acht de kantonrechter het meest redelijk dat aan de werknemer een termijn wordt gegeven van één jaar vanaf de ontbinding van de arbeidsovereenkomst om van de optieregeling gebruik te maken

Verder lezen
Terug naar overzicht