Kantonrechter Heerlen 24-09-2003 (Nevelstein), JAR 2003, 268


Bedrijfsongeval. Toepasselijk recht.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 268.

De werknemer is in september 1999 bij de werkgever in dienst getreden als aankomend dakdekker. In de arbeidsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing verklaard. De werkgever voert zowel opdrachten in Nederland als in het buitenland uit. Tijdens een opdracht in Duitsland in maart 2000 is de werknemer bij het legen van een kruiwagen vanaf een dak van acht tot tien meter hoog naar beneden gevallen en heeft daarbij zeer ernstig letsel opgelopen. Hij stelt zijn werkgever voor de schade als gevolg daarvan aansprakelijk. De kantonrechter overweegt dat Nederlands recht van toepassing is, nu partijen hier expliciet voor gekozen hebben en deze keuze ook aansluit bij de objectieve verwijzingsregels van art. 6 lid 2 EVO. Daarom moet beoordeeld worden of de werkgever zijn zorgplicht uit hoofde van art. 7:658 BW is nagekomen. Deze zorgplicht kan in onderhavig geval niet worden ingevuld door de Arbeidsomstandighedenwet omdat deze alleen van toepassing is op in Nederland verrichte arbeid. Wel wordt de zorgplicht ook ingevuld door het ongeschreven recht en de daarin ontwikkelde criteria ten aanzien van het laten bestaan van een gevaarlijke situatie. Deze criteria kunnen in een geval als het onderhavige, waarin sprake is van het tijdelijk in het buitenland verrichten van werk door een Nederlandse werknemer van een Nederlands bedrijf, ook weer worden ingevuld door de Nederlandse arbeidsomstandighedenregelgeving. Dit zou anders kunnen zijn als er Duitse regels van dwingend recht zijn, waaraan op grond van art. 7 EVO voorrang toekomt. De kantonrechter is echter op grond van art. 7 lid 1 EVO niet verplicht deze regels toe te passen. Ook dit zou anders kunnen liggen als de Duitse regels meer bescherming zouden bieden dan de Nederlandse. Dat is door de werknemer echter niet gesteld. De kantonrechter oordeelt vervolgens dat, naar Nederlands recht bezien, de werkgever de verplichtingen die uit hoofde van het Arbobesluit en de Arbobeleidsregels gelden voor het werken op een hoogte van tweeënhalve meter of meer niet is nagekomen. De werkgever is daarom voor de schade van de werknemer aansprakelijk.

Verder lezen
Terug naar overzicht