Kantonrechter Heerlen 29-01-2003 (Nevelstein), JAR 2003, 59


Kennelijk onredelijk ontslag. RDA-/CWI-vergunning. Schadeloosstelling. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 59.

De werknemer, geboren op 13 juni 1951, is op 1 januari 1976 als verpleegkundige bij de werkgever in dienst getreden, tegen een salaris dat laatstelijk NLG 4.053,25 bedroeg. Op 12 december 1997 meldde de werknemer zich ziek vanwege rugklachten en psychische klachten. De werkgever heeft met toestemming van de RDA de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 september 2001. De werknemer stelt dat dit ontslag kennelijk onredelijk is omdat daarbij aan hem geen vergoeding is toegekend. De kantonrechter stelt vast dat voor het antwoord op de vraag of het ontslag kennelijk onredelijk is van belang is of er sprake is van werkgerelateerde en aan de werkgever toe te rekenen arbeidsongeschiktheid. De werknemer heeft terzake een brief van zijn psychologe overgelegd. Deze concludeert dat de ziekte van de werknemer zowel het gevolg is van werkomstandigheden als van privé-omstandigheden. De conclusie dat de ziekte het gevolg is van het werk wordt echter niet onderbouwd. Gelet ook op het feit dat in een rapportage van Cadans niet wordt gerept over een verband tussen ziekte en werk wordt ervan uitgegaan dat dit verband niet aanwezig is. De volgende vraag is dan of de werkgever aan zijn reïntegratieverplichtingen heeft voldaan. Dit is naar het oordeel van de kantonrechter het geval, waarbij meespeelt dat de werknemer wel te kennen heeft gegeven welk werk hij niet wilde doen, maar niet wat hij wel wilde en kon doen. Daardoor heeft hij niet aannemelijk gemaakt dat het aan de werkgever is toe te rekenen dat hij niet is gereïntegreerd. Een en ander betekent dat het ontslag niet kennelijk onredelijk is. Het feit dat de werknemer een relatief hoge leeftijd had ten tijde van het ontslag (50 jaar) en lang in dienst is geweest, maakt dit niet anders. Uit de kantonrechtersaanbevelingen, die ook van belang zijn voor het oordeel in een 7:681 BW-procedure, en uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt niet dat deze twee omstandigheden – leeftijd en lengte dienstverband – een ontslag zonder vergoeding steeds kennelijk onredelijk maken.

Verder lezen
Terug naar overzicht