Kantonrechter Helmond 08-01-2003 (Van Otterdijk), JAR 2003, 27


Arbeidstijd. CAO.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 27.

In de CAO Bouwbedrijf 2001 is bepaald dat in een onderneming met een OR een afwijkende regeling inzake reisuren van toepassing kan zijn als de werkgever en de OR hierover overeenstemming hebben bereikt. De afwijkende regeling dient per saldo minimaal gelijkwaardig te zijn aan de CAO-regeling. De duur van de afwijkende regeling is maximaal gelijk aan de looptijd van de CAO. In december 1996 heeft de directeur van de werkgever aan alle medewerkers laten weten dat met de OR een reisurenregeling is overeengekomen en dat deze ingaat op 1 januari 1997. Bij brief van 23 november 2001 heeft eiseres, de Nederlandse Bond voor de Bouwen Houtnijverheid, de werkgever gesommeerd om de CAO na te komen op het punt van de reisurenregeling. Bij brief van 12 december 2001 heeft de voorzitter van de OR aan de directie van de werkgever meegedeeld dat inzake de reisurenregeling overeenstemming is bereikt en dat de regeling op 1 januari 2002 zal ingaan. De vakbond stelt dat deze regeling niet voldoet aan de CAO en heeft een vordering tot naleving ingesteld. De kantonrechter stelt vast dat bij de werkgever de reisurenregeling uit 1996 heeft gegolden tot die vervangen is, per 1 januari 2002, door de nieuwe regeling. De vakbond heeft niet concreet aangegeven waarom deze regeling niet gelijkwaardig zou zijn aan de CAO-regeling. De bepaling in de CAO dat de reisurenregeling slechts geldig is tijdens de looptijd van de CAO is naar het oordeel van de kantonrechter een merkwaardige en onpraktische bepaling. De vakbond heeft gesteld dat, zolang nog geen nieuwe regeling is overeengekomen, de CAO-regeling geldt. In die visie zou eerst de oude met de OR overeengekomen regeling gelden, daarna de CAO-regeling, en daarna de nieuwe met de OR overeengekomen regeling. Een redelijke uitleg van de CAO brengt evenwel met zich mee dat, ongeacht in welk stadium de CAO-onderhandelingen zich bevinden, een tussen een werkgever en OR tot stand gekomen regeling aanvaardbaar is als die regeling minimaal gelijk is aan de CAO, waarbij als CAO-bepaling geldt de CAO zoals die op dat moment geldt. De oude, met de OR overeengekomen regeling is dus van kracht gebleven totdat de nieuwe regeling in werking ging, nu niet is aangetoond dat deze regeling niet gelijkwaardig was aan die van de CAO.

Verder lezen
Terug naar overzicht