Kantonrechter Hilversum 14-04-1999, JAR 1999, 108 (Groen)


Gezagsverhouding (freelance-overeenkomst).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 108.

Een werknemer, werkzaam voor een omroepvereniging ten behoeve van een radioprogramma, wordt twee jaar na totstandkoming van de overeenkomst arbeidsongeschikt. Na één jaar arbeidsongeschiktheid wordt de werknemer in het kader van de WAO voor 45 tot 55% afgekeurd. De werknemer vordert een verklaring voor recht dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, waarop de CAO van toepassing is en op grond daarvan veroordeling van de omroepvereniging tot suppletie van de WAO-uitkering. Bovendien vordert de werknemer het instellen van een reïntegratietraject. De werkgever stelt dat er sprake is van een freelance-overeenkomst althans een overeenkomst van opdracht, die tot stand is gekomen door middel van een uitnodigings- en aanvaardingsformulier. De kantonrechter overweegt dat de werknemer zijn werkzaamheden verrichtte binnen het kader van een redactieteam en dat hij daarvoor instructies van zijn werkgever ontving. Hij werd geacht de werkzaamheden persoonlijk te verrichten op vaste werkdagen, stond hiërarchisch onder een eindredacteur en kon zich niet aan de besluitvorming in de redactievergadering onttrekken. De kantonrechter is van oordeel dat het hier gaat om een arbeidsovereenkomst en niet om een overeenkomst van opdracht. Er is immers geen sprake geweest van werkzaamheden ten behoeve van één project, een programma gedurende een afgebakende periode, waarbij de werkgever gebruik maakte van de specifieke kennis en de bekwaamheid van de werknemer. De kantonrechter stelt vast dat de arbeidsovereenkomst onder de werkingssfeer van de CAO valt en dat de werkgever op grond daarvan gehouden is de WAO te suppleren. De kantonrechter wijst de vorderingen toe.

Verder lezen
Terug naar overzicht