Kantonrechter Leeuwarden 20-04-1999, JAR 1999, 109 (Hangelbroek)


Bepaalde tijd. Overgang onderneming.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 109.

Een werkneemster werkt zeven maanden bij een regionale omroep als cameravrouw. Daarna verricht zij de werkzaamheden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst van een andere werkgever. Vervolgens treedt zij in dienst van de regionale omroep eveneens voor bepaalde tijd. Dit dienstverband wordt voor bepaalde tijd voortgezet en loopt op grond van de van toepassing zijnde CAO van rechtswege af. De werkneemster stelt dat de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd, omdat er na de voortzetting van het dienstverband een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Destijds is er sprake geweest van overgang van onderneming op grond van art 7:662 BW en heeft de werkgever haar tussentijds dienstverband bij de andere werkgever overgenomen. De werkneemster vordert bij voorlopige voorziening wedertewerkstelling en doorbetaling van loon. De kantonrechter overweegt dat de werkneemster onvoldoende heeft gesteld waaruit overname van onderneming en van het dienstverband valt af te leiden. Er is ook niet gebleken van andere omstandigheden, op grond waarvan moet worden geoordeeld dat de beide werkgevers dezelfde werkgever waren of dat er sprake is geweest van de zogenaamde draaideurconstructie. De kantonrechter is van oordeel dat het hier gaat om een dienstverband voor bepaalde tijd, dat met inachtneming van de CAO is verlengd, waarna de overeenkomst van rechtswege is geëindigd. Hieraan doet het bepaalde in art 7:668a lid 1 BW (drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd) niet af, omdat de arbeidsovereenkomsten niet kunnen worden beschouwd als arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen. Bovendien heeft de arbeidsovereenkomst met de tweede werkgever langer dan drie maanden geduurd, zodat deze periode niet kan worden beschouwd als een "tussenpoos" in de zin van art 7:668a lid 1 BW. De kantonrechter wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht