Kantonrechter Leiden 31-10-2001 (Weiss), JAR 2002, 6


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 6.

Een werknemer, 41 jaar, is op 7 maart 2000 bij de werkgever in dienst getreden als projectdirecteur tegen een salaris van laatstelijk NLG 13.895,-- per maand. Op 31 augustus 2001 heeft de directeur van de werkgever de werknemer geadviseerd terug te treden als projectdirecteur van het project waaraan hij leiding gaf en heeft hij hem een andere functie als projectdirecteur aangeboden. De werknemer heeft dit aanbod van de hand gewezen. Op 14 september 2001 heeft de werkgever de werknemer van zijn functie ontheven en heeft hij hem vier dagen de tijd gegeven om over twee opties voor beëindiging na te denken. De werknemer heeft vervolgens op 17 september een eigen beëindigingvoorstel gedaan. Dit is reden geweest voor de werkgever om ontbinding te vragen. De kantonrechter stelt vast dat de verhoudingen tussen partijen zodanig verstoord zijn dat ontbinding onontkoombaar is. De kantonrechter acht het billijk om daarbij aan de werknemer een vergoeding toe te kennen. Het is voldoende aannemelijk geworden dat de werkgever geen vertrouwen meer heeft in de werknemer, maar onvoldoende is gebleken dat de werknemer hiervan een verwijt kan worden gemaakt. Voorts is de werkgever wel zeer voortvarend te werk gegaan door slechts 14 dagen na het eerste gesprek over terugtreding als projectdirecteur, en zonder de reactie van de werknemer op de twee opties voor beëindiging af te wachten, aan de werknemer mee te delen dat een ontbindingsverzoek zal worden ingediend. Eén en ander zou een correctiefactor van iets meer dan 1 rechtvaardigen. Nu er echter sprake is van een relatief kort dienstverband en de werknemer indertijd door een headhunter is benaderd voor het dienstverband, acht de kantonrechter de uitkomst van de berekening volgens de kantonrechterformule onbillijk. Aan de werknemer wordt daarom een vergoeding van vijf maandsalarissen inclusief vakantietoeslag toegekend (NLG 75.519,-- bruto).

Verder lezen
Terug naar overzicht