Kantonrechter Middelburg 18-01-2002 (Melens), JAR 2002, 41


Arbeidstijd. Loon. Ontbinding gewichtige redenen. Wijziging arbeidsvoorwaarden (aanpassing arbeidsduur).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 41.

De werkneemster, in dienst sinds 11 augustus 1997 als koerier, heeft tot 4 augustus 2000 38 uur per week gewerkt. Van 4 augustus 2000 tot en met 24 december 2000 heeft zij niet gewerkt in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof. De werkneemster heeft de werkgever verzocht om na afloop van het verlof in deeltijd, namelijk voor 19 uur per week, te mogen werken. De werkgever heeft dit verzoek gehonoreerd. De werkneemster heeft voorts verzocht om haar werkzaamheden in de middaguren te mogen verrichten. Dit verzoek heeft de werkgever afgewezen. De werkneemster heeft haar werkzaamheden niet hervat. De werkgever heeft geen loon meer betaald vanaf 1 maart 2001. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbonden met ingang van 12 december 2001. De werkneemster vordert nu doorbetaling van loon tot aan die datum over 19 uur per week. De kantonrechter stelt vast dat de werkneemster haar werkzaamheden na afloop van haar bevallingsverlof niet meer heeft verricht, zodat zij geen recht heeft op loon tenzij zij niet meer heeft gewerkt door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever dient te komen. In dit opzicht is van belang dat de werkneemster bij brief van 17 januari 2002 heeft aangeboden haar werkzaamheden te verrichten, zij het voor halve dagen. De vraag is of de werkgever van dit aanbod gebruik had moeten maken. In dit opzicht overweegt de kantonrechter dat het verzoek van de werkneemster om minder te mogen werken en alleen 's middags kan worden opgevat als een verzoek in de zin van de WAA. Partijen hebben zich niet op die wet beroepen. De WAA is wellicht ook niet van toepassing, omdat bij de werkgever begin 2000 minder dan tien werknemers in dienst waren. In een dergelijk geval dient een werkgever een regeling te treffen met betrekking tot het recht van werknemers op aanpassing van de arbeidsduur. De kantonrechter geeft vervolgens de werkgever de opdracht om aan te geven welke regeling bij hem gold en hoe die is toegepast in het geval van de werkneemster.

Verder lezen
Terug naar overzicht