Kantonrechter Roermond 26-01-1999, Prg. 1999, 5142 (Van Dooren)


Opzegtermijn (conversie onregelmatige opzegging). Gefixeerde schadevergoeding.

Een 57-jarige werknemer (30 jaar in dienst) wordt na twee jaar ziekte met toestemming van de RDA ontslagen. De werkgever zegt het dienstverband op met een opzegtermijn van 8 weken in plaats van 25 weken. Ondanks dat de werkgever deze fout later herstelt, acht de werknemer de werkgever schadeplichtig wegens het niet in acht nemen van de juiste opzegtermijn en vordert de gefixeerde schadevergoeding van NLG 16.744,15 bruto vermeerderd met de wettelijke rente. De werkgever stelt primair dat de werknemer impliciet heeft ingestemd met de verlenging van de opzegtermijn en subsidiair dat conversie van onregelmatige opzegging in een regelmatige opzegging mogelijk moet zijn omdat het dienstverband tijdens de datum van herstel nog bestond. Bovendien is de aanspraak op een schadevergoeding in strijd met de redelijkheid en billijkheid. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever aan zijn verplichting tot betaling van een gefixeerde schadevergoeding niet kan ontkomen door zich te beroepen op conversie omdat dit op grond van art. 3:42 BW alleen ingeval van een nietige rechtshandeling kan worden toegepast. Ook kan niet worden gesteld dat de werknemer impliciet heeft ingestemd. Omstandigheden kunnen echter meebrengen dat op grond van de redelijkheid en billijkheid moet worden afgeweken van de wettelijke regeling. De opzegbepalingen hebben de strekking de werknemer te waArborgen dat de dienstbetrekking nog een bepaalde termijn in stand blijft. In dit geval heeft de werkgever door de opzegtermijn ruim voor het einde van het dienstverband te verlengen, zich hieraan gehouden. Bovendien is niet gebleken dat de werkgever anders dan op grond van een kennelijke vergissing een onjuiste opzegtermijn heeft gehanteerd. De aanspraak op een schadevergoeding ex art. 7: 677 jo 680 BW acht de kantonrechter onder deze omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet juist en wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht