Kantonrechter Rotterdam 09-02-2000 (Varekamp), JAR 2000, 143


Overgang onderneming. Gezagsverhouding (binnen concern).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 143.

Een werknemer is gedetacheerd bij een andere onderneming in het concern van de werkgever. Als de activiteiten van de laatste onderneming waarbij de werknemer gedetacheerd is geweest, worden overgenomen door een derde, wordt de werknemer medegedeeld dat hij van rechtswege in dienst treedt bij de verkrijgende onderneming. De werknemer stelt zich op het standpunt dat er geen sprake kan zijn van overgang van zijn arbeidsovereenkomst, nu hij geen arbeidsovereenkomst heeft met de onderneming waar hij gedetacheerd is geweest en vordert bij voorlopige voorziening doorbetaling van loon van zijn formele werkgever. De kantonrechter is het met de werknemer eens. De Wet overgang onderneming beoogt de belangen te beschermen van die werknemers die formeel bij de vervreemder in dienst zijn. De woorden "aldaar werkzame personen" in art. 7:663 BW dienen gelezen te worden als "aldaar op grond van een arbeidsovereenkomst werkzame personen". De vraag of deze zienswijze voor bepaalde categorieën werknemers al dan niet nadelig is, acht de kantonrechter niet van doorslaggevend belang. Relevant is slechts dat de regeling duidelijk is en in het kader van een arbeidsovereenkomst passende bescherming aan werknemers biedt. De kantonrechter veroordeelt de formele werkgever tot doorbetaling van loon.

Verder lezen
Terug naar overzicht