Kantonrechter Rotterdam 10-03-1999, Prg. 1999, 5153 (Van der Wind)


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (geen reïntegratieplan vereist). Schadeloosstelling (geen).

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 71-jarige arbeidsongeschikte werknemer, ruim vijf jaar in dienst als schilder, salaris NLG 2.744,16 bruto per maand, omdat niet verwacht wordt dat de werknemer in het arbeidsproces zal terugkeren gezien zijn kwakkelende gezondheid. De werknemer acht de werkgever niet ontvankelijk wegens het ontbreken van een reïntegratieplan en verzoekt ingeval van ontbinding een vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met doorbetaling van 70% van het loon gedurende de ziektewetperiode. De kantonrechter is met de werkgever van oordeel dat het sociaal zekerheidsstelsel, waaronder de ontslagbescherming bij ziekte, niet geldt voor werknemers van 65-jaar en ouder, omdat zij geen werknemer zijn in de zin van de sociale verzekeringswetgeving. De eis van een reïntegratieplan geldt dan ook niet voor deze werknemer en de werkgever is dus ontvankelijk in zijn verzoek. Aangezien de werknemer zijn werkzaamheden niet meer kan verrichten, is er sprake van gewijzigde omstandigheden en dient de arbeidsovereenkomst te worden ontbonden. Voor toekenning van een vergoeding is geen reden, temeer daar de werkgever al een half jaar 70% van het salaris heeft doorbetaald.

Verder lezen
Terug naar overzicht