Kantonrechter Rotterdam 13-02-2003 (Van der Grinten), JAR 2003, 83


Gelijke behandeling. Loon.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 83.

Tot 1989/1990 werden door (de rechtsvoorgangers van) de werkgever aan zijn toenmalige werknemers allerlei toeslagen betaald. Om redenen van efficiency zijn deze toeslagen in 1989 vervangen door een vaste (prestatie)toeslag, die per 1 januari 1990 NLG 180,-- (€ 81,68) bedroeg. Rond 1993 heeft de werkgever besloten om nieuw aan te nemen werknemers nog slechts overeenkomstig de CAO uit te betalen. Sedertdien aangenomen werknemers ontvangen alleen het CAO-loon; de reeds langer in dienst zijnde werknemers ontvangen daarnaast ook de vaste toeslag. De "nieuwe" werknemers vorderen dat ook aan hen de prestatietoeslag wordt betaald. De kantonrechter stelt vast dat art. 7:611 BW, waarop de werknemers zich baseren, de norm tot uitdrukking brengt dat gelijke arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze dient te worden beloond, tenzij een objectieve rechtvaardigingsgrond een ongelijke beloning toelaat. In onderhavige zaak worden categorieën van werknemers die dezelfde werkzaamheden verrichten, ongelijk betaald. Er bestaat in dit geval echter geen goede rechtsgrond om de werkgever te verplichten om de lonen van de na 1993 in dienst getreden werknemers aan te passen tot het loonniveau dat wordt uitbetaald aan de voordien in dienst getreden werknemers. Het is niet onbegrijpelijk dat de werkgever, die zich als gevolg van omstandigheden uit het verleden, geconfronteerd zag met een beloningssystematiek die in zijn ogen onevenwichtig was en die afweek van de geldende CAO, deze heeft willen aanpassen. Het staat de werkgever ook vrij om dit te doen en het is begrijpelijk dat hij daarbij, in het kader van verworven rechten, onderscheid maakt tussen de werknemers die op dat moment al in dienst waren en de werknemers die nog in dienst moesten komen. Daarin is een objectieve rechtvaardiging gelegen voor het maken van onderscheid. Hieraan doet niet af dat het lang zal duren voordat het onderscheid tussen de twee groepen werknemers geheel zal zijn uitgestorven.

Verder lezen
Terug naar overzicht