Kantonrechter Rotterdam 27-07-2001 (Van der Wildt), JAR 2001, 166


Gezagsverhouding. Detachering in het buitenland. Kennelijk onredelijk ontslag. RDA-vergunning. Toepasselijk recht. Goed werkgeverschap.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 166.

De werknemer (thans 55 jaar, 18 jaar in dienst, salaris tenminste NLG 35.000,-- netto per maand, is in januari 1983 in dienst getreden van de rechtsvoorganger van Smit Internationale en Smit Gabon SA. In 1998 is tussen Smit Gabon en de werknemer overeengekomen dat hij tot 1 januari 2001 bij Smit Gabon in dienst zou blijven. Partijen zijn het er niet over eens of nog een arbeidsovereenkomst is gesloten in aansluiting op deze laatste overeenkomst. De kantonrechter is van mening dat dit het geval is. Daartoe overweegt de kantonrechter dat de Raad van Commissarissen van Smit Internationale eind december 1999 heeft ingestemd met de aanstelling van de werknemer als Area Manager Afrika, nadat de werknemer had toegezegd bereid te zijn deze functie te vervullen. In 2000 heeft de werknemer als Area Manager Afrika alle vergaderingen van Area Managers bezocht. Derhalve moet ervan worden uitgegaan dat de werknemer per 1 januari 2000 de nieuwe functie is gaan vervullen. De kantonrechter oordeelt vervolgens dat is voldaan aan de vereisten van een arbeids- overeenkomst naar Nederlands recht. Er was sprake van arbeid en van een gezagsverhouding. Weliswaar was nog geen overeenstemming bereikt over de exacte arbeidsvoorwaarden, met name voor wat betreft de honorering, maar dat enige vorm van loon verschuldigd was, staat niet ter discussie. Derhalve is ook aan dit vereiste voldaan. De hoogte van het loon kan bepaald worden door dit te vergelijken met hetgeen de werknemer in zijn vorige functie verdiende. Ook naar Gabonees recht, welk recht in beginsel op de arbeidsovereenkomst van toepassing is, is er, zo blijkt uit een advies van het Asser Instituut, sprake van een arbeidsovereenkomst. Omdat partijen het niet eens zijn geworden over de duur van de arbeidsovereenkomst, wordt uitgegaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De kantonrechter stelt vast dat Smit deze overeenkomst op 4 oktober 2000 heeft opgezegd tegen 31 december 2000. Partijen zijn het er over eens dat het BBA niet op deze opzegging van toepassing was. Na 31 december 2000 was aldus geen loon meer verschuldigd. Wel acht de kantonrechter het ontslag kennelijk onredelijk. Daarbij is van belang dat de werknemer in het verleden is toegezegd dat hij weer in Nederland zou kunnen werken als de arbeidsovereenkomst in Gabon zou eindigen, dat het de bedoeling was dat hij tot eind 2002 zou blijven, dat hij is ontslagen wegens onvoldoende functioneren maar niet is gebleken dat hij reeds eerder op zijn functioneren is aangesproken, dat Smit zich niet als een goed werkgever heeft gedragen door de werknemer aan te stellen als Area Manager Afrika zonder dat de arbeidsvoorwaarden duidelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht