Kantonrechter Rotterdam 29-10-2002, 24-12-2002 (Wetzels), JAR 2003, 49


CAO. Vakvereniging.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 49.

FNV Bondgenoten vordert dat de werkgever de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg correct naleeft. In deze CAO is bepaald dat hij van toepassing is op alle ondernemingen in Nederland die vergunningplichtig vervoer verrichten en/of die tegen vergoeding geheel of ten dele vervoer verrichten anders dan van personen. De werkgever voert aan dat hij geen lid is van een werkgeversorganisatie en dat hij, voorzover hem bekend, geen werknemers heeft die lid zijn van de FNV. Verder houdt hij zich voor een groot deel bezig met het sorteren van documenten en niet met goederenvervoer. De kantonrechter stelt vast dat een eventueel lidmaatschap van een werkgeversorganisatie of een lidmaatschap van werknemers van een vakbond niet van belang is voor de toepassing van de algemeen verbindend verklaarde CAO. De nietigheid van bepalingen die in strijd zijn met de algemeen verbindend verklaarde CAO kan op grond van art. 3 Wet AVV worden ingeroepen door organisaties van werkgevers of werknemers waarvan leden partij zijn bij een arbeidsovereenkomst waarop de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van toepassing zijn. Het artikel eist niet dat het moet gaan om een vakvereniging die leden heeft bij een werkgever die de CAO niet naleeft. Voldoende is dat de werknemersof werkgeversorganisatie beoogt werknemers of werkgevers in de betrokken bedrijfstak te organiseren en dat ook daadwerkelijk doet. De werkgever valt binnen het bereik van de CAO nu hij zich bezighoudt met vervoer van goederen over de weg. De vordering tot naleving is daarom toewijsbaar. De vordering tot betaling van een schadevergoeding aan de FNV vanwege verlies aan prestige en werfkracht acht de kantonrechter in strijd met de redelijkheid en billijkheid, nu de FNV niet ook de grote concurrenten van de werkgever heeft aangesproken, zij vorderingen van drie ex-werknemers uit hoofde van de CAO niet heeft gecombineerd met onderhavige procedure en zij lang heeft gewacht met de procedure waardoor het achterstallig salaris van de drie werknemers (onnodig) is opgelopen.

Verder lezen
Terug naar overzicht