Kantonrechter 's-Gravenhage 01-05-2003 (Ten Cate), Prg. 2003, 6047


Loon. Ontslag op staande voet.

Een werknemer treedt één jaar na indiensttreding bij een aan de werkgever gelieerde onderneming bij de werkgever in dienst. Omdat hij het niet eens is met de daarmee gepaard gaande wijziging van zijn loonstrook, vertrekt de werknemer met vier collega's twee uur voor einde diensttijd van een project waar zij werken, naar het kantoor van de werkgever. Tijdens een gesprek aldaar worden zij op staande voet ontslagen wegens werkweigering. De werknemer roept de nietigheid in en vordert een verklaring voor recht dat het ontslag op staande voet nietig is en doorbetaling van loon, vermeerderd met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente. De kantonrechter overweegt dat niet relevant is of de bedenkingen die de werknemer heeft tegen de gewijzigde loonstrook terecht zijn. Het is de vraag of de werkgever op de drastische stap van feitelijke werkonderbreking mocht reageren met de maatregel van ontslag op staande voet. De kantonrechter acht het standpunt van de werkgever dat er sprake was van hardnekkige werkweigering niet juist. Zelfs indien er sprake is van onterechte bezwaren tegen de loonstrook, dan is er hooguit sprake van ongeoorloofd verzuim van twee uur. Niet is gebleken van een eerder ongeoorloofd verzuim, noch van een waarschuwing van de werkgever. Het feit dat de werknemer provocerend zou hebben opgetreden (hetgeen wordt betwist) maakt de werkonderbreking niet tot een hardnekkig ongeoorloofd verzuim. Op grond van vaste jurisprudentie kan een werkgever niet zonder meer rechtsgevolgen verbinden aan emotionele uitlatingen. De werkgever had minder verstrekkende maatregelen moeten treffen en de werknemer de kans moeten geven het werk op de normale werktijd te doen hervatten of de uren in moeten houden respectievelijk verrekenen. Gezien het ontbreken van een dringende reden is het ontslag op staande voet vernietigbaar en wijst de kantonrechter de vorderingen toe. De wettelijke verhoging wordt gematigd tot 10%. Het verzoek van de werkgever tot loonmatiging wordt afgewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht