Kantonrechter 's-Gravenhage 09-01-2003 (Ten Cate), JAR 2003, 26


Arbeidstijd. Voorlopige voorziening. Wijziging arbeidsvoorwaarden.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 26.

De werkneemster is sinds 1 november 1991 in dienst van de werkgever in de functie van pedagogisch medewerkster A in een medisch kinderdagverblijf. Bij brief van 24 april 2002 heeft de werkneemster de werkgever verzocht om haar arbeidstijd terug te brengen van 32 naar 24 uur. De werkgever heeft in reactie daarop laten weten dat deze teruggang in uren alleen mogelijk is als de werkneemster de functie gaat vervullen van pedagogisch medewerkster Basis. De werkneemster heeft daarop in rechte een voorlopige voorziening gevorderd strekkende tot aanpassing van haar arbeidsduur van 32 naar 24 uur. De werkgever stelt dat de gevraagde vermindering in uren niet mogelijk is, gelet op de specifieke functie-eisen voor pedagogisch medewerkster A. Het gaat daarbij om specifieke werkzaamheden binnen een medisch kinderdagverblijf met kwetsbare pupillen met specifieke problemen. Het beleid van de werkgever op dit vlak is ook goedgekeurd door de OR. De kantonrechter stelt vast dat reeds sinds het begin van 2002 een discussie gaande is over de door de werkneemster gewenste arbeidsduur en de bezwaren van de werkgever daartegen. Niet zonder meer valt in te zien – mede gelet op de inmiddels verstreken tijd – dat thans een zodanig spoedeisend belang aan de zijde van de werkneemster aanwezig is, dat in de kwestie bij wege van onmiddellijke voorziening beslist moet worden, waarbij bovendien de kanttekening te plaatsen valt dat de kwestie zich niet zonder meer voor een beslissing in kort geding lijkt te lenen. De door de werkgever in de onderhavige procedure aangevoerde bedrijfsbelangen, lijken niet van elke grond ontbloot te zijn. Daarom staat niet vast dat de werkneemster een bodemprocedure zou winnen. Nu de werkzaamheden in onderhavig geval raken aan de belangen van een kwetsbare groep kinderen, is bovendien niet uit te sluiten dat in een eventuele bodemprocedure onderzoek door een deskundige zal volgen. De vordering van de werkneemster wordt daarom afgewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht