Kantonrechter 's-Gravenhage 11-07-2002 (Ten Cate), Prg. 2002, 5927


Goed werkgeverschap. Gratificatie/tantième. Loon. Ziekte.

Een 64-jarige arbeidsongeschikte magazijnmedewerker, 23 jaar in dienst, salaris NLG 4.500,-- bruto per maand, vordert betaling van de overeengekomen tantièmes, kerstgratificaties en een lustrumuitkering. In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat aan het einde van ieder jaar een gratificatie wordt uitgekeerd. De werknemer stelt dat sinds 1994 de jaarlijkse gratificatie is uitgekeerd en dat de werkgever daarmee is gestopt toen hij arbeidsongeschikt werd. De werkgever stelt dat noch de gratificatie noch de andere emolumenten zijn aan te merken als een naar tijdsduur vastgesteld loon. Bovendien heeft de werkgever tijdens de ziekte van de werknemer 100% van het loon betaald, terwijl slechts 70% van het loon verschuldigd was. De kantonrechter is het niet eens met de werknemer dat zijn ziekte krachtens wet voor risico van de werkgever komt. Dat art. 7:629 lid 7 BW verwijst naar art. 7:628 lid 3 BW, wil alleen maar zeggen dat het in lid 3 genoemde niet naar tijdsruimte vastgestelde loon overeenkomstig art. 7:629 lid 1 BW bij ziekte van de werknemer wordt uitbetaald. Het gaat daarbij om looncomponenten die de uitkomst zijn van de individueel te verrichten arbeid zoals provisie of prestatiebonus doch niet om componenten die zijn gerelateerd aan de resultaten van de onderneming, zoals tantième. In dit geval kan de vordering wel gebaseerd worden op art. 7:611 BW (goed werkgeverschap). Aangezien in de arbeidsovereenkomst van de werknemer is bepaald dat de werknemer jaarlijks recht heeft op een gratificatie die gerelateerd is aan het resultaat van de onderneming (tantième), kan de werknemer hierop aanspraak maken, ongeacht of er arbeid is verricht. De vordering zal dan ook worden toegewezen tot zover die niet reeds is verdisconteerd in de WAO-uitkering. Met betrekking tot de kerstgratificatie en de lustrumuitkering is geen bepaling opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Deze posten komen dan ook niet voor toewijzing in aanmerking.

Verder lezen
Terug naar overzicht