Kantonrechter 's-Gravenhage 21-12-2000 (Lippmann), Prg. 2001, 5607, JAR 2001, 32


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (onvolledig reïntegratieplan). Bepaalde tijd. Schadeloosstelling (geen).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 32.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 28-jarige directiesecretaresse (voor bepaalde tijd van een half jaar in dienst, salaris NLG 4.050,-- bruto per maand) omdat zij niet goed functioneert en veelvuldig ziek is. De werkneemster stelt dat zij ziek was op de dag dat het ontbindingsverzoek is ingediend en dat nu de werkgever geen reïntegratieplan heeft overgelegd hij niet-ontvankelijk is. In geval van ontbinding verzoekt zij een vergoeding van NLG 8.100,-- bruto. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, een volledig reïntegratieplan heeft ingediend bij de uitvoeringsinstelling. Deze heeft de werkneemster opgeroepen, doch de werkneemster heeft de afspraak afgezegd, zodat de medische bijlage ontbrak aan het reïntegratieplan. De kantonrechter acht deze omstandigheid volledig voor rekening van de werkneemster. Hoewel de werkgever op grond van art. 7:685 BW een volledig getoetst reïntegratieplan dient over te leggen, brengt een redelijke wetsuitleg mee dat er geen sprake is van niet-ontvankelijkheid indien de werknemer stelselmatig nalaat de werkgever in staat te stellen te beoordelen of hij ziek is (zie HR 29-09-2000, Kuijper/ING, RvdW 2000, 194, JOL 2000, 449, JAR 2000, 224, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2000, blz. 195). Daaraan doet niet af of de werkneemster de werkgever per e-mail op de hoogte heeft gesteld van het ziekteverloop en dat zij haar huisarts heeft bezocht. De werkneemster had zonder meer moeten voldoen aan de oproep van de uitvoeringsinstelling om op de controle te verschijnen. Een goede grond om niet te voldoen aan de oproep is niet aannemelijk gemaakt en de kantonrechter twijfelt er aan of de werkneemster wel ziek was op de dag van ontvangst van het ontbindingsverzoek. Het beroep op de reflexwerking van het opzegverbod bij ziekte gaat onder deze omstandigheden in redelijkheid niet op. De kantonrechter acht ontbinding met onmiddellijke ingang gerechtvaardigd, ook al eindigt de arbeidsovereenkomst tien dagen later en wel zonder vergoeding en met veroordeling van de werkneemster in de proceskosten (NLG 1.950,--)

Verder lezen
Terug naar overzicht