Kantonrechter 's-Gravenhage 28-03-2001 (Van der Graaf), Prg. 2001, 5673


Kennelijk onredelijk ontslag. Schadeloosstelling (C=1). Smartengeld. Toepasselijk recht.

Een 57-jarige Computer Manager Assistent bij de Amerikaanse Ambassade in Den Haag (27 jaar in dienst, salaris NLG 2.648,80 bruto per twee weken) wordt arbeidsongeschikt als gevolg van een arbeidsconflict met de nieuwe cheffin. Drie maanden na haar vertrek wordt de werknemer met onmiddellijke ingang ontslagen. De werkgever stelt geen vertrouwen in de werknemer te hebben gezien de technische ontwikkelingen van het computernetwerk. De werknemer accepteert de cheque van NLG 147.534-- (inclusief de beëindigingvergoeding van NLG 137.724,--) als voorschotschadevergoeding. Hij vordert op grond van kennelijk onredelijk ontslag een aanvullende vergoeding van NLG 292.749,-- en NLG 30.000,-- smartengeld. De kantonrechter is van oordeel dat Nederlands recht van toepassing is gezien de afwezigheid van een bewuste rechtskeuze in de arbeidsovereenkomst en de aanwezigheid van diverse aanknopingspunten (nationaliteit, woonplaats, plaats van werk, salarisbetaling en aansluiting bij de sociale verzekeringen) bij de Nederlandse rechtssfeer. De kantonrechter is voorts van mening dat de VS zich kan beroepen op haar immuniteit ten aanzien van de veiligheidsaspecten van het vernieuwde computernetwerk, doch niet ten aanzien het onmiddellijk ingaan van het ontslag, omdat de werknemer een "security risk" zou zijn. De kantonrechter acht het ontslag kennelijk onredelijk omdat de werkgever, gezien het ontbreken van een passende functie, rekening had behoren te houden met de leeftijd van de werknemer, de duur van het dienstverband en het ontbreken van verwijtbaarheid. Bovendien zal de werknemer gedurende een half jaar geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. Een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule met C=1 is redelijk en voor smartengeld is geen reden. De kantonrechter wijst onder aftrek van het reeds ontvangen bedrag een schadevergoeding toe van NLG 131.587,02 bruto

Verder lezen
Terug naar overzicht