Kantonrechter 's-Hertogenbosch 28-03-2002 (Lindeman), JAR 2002, 111


Detachering in het buitenland. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (B inclusief bonus; C=1,5).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 111.

De werknemer - 52 jaar oud, 25 jaar in dienst - is sinds 1985 als "permanent expatriate" werkzaam geweest. Zijn lokale salaris bedraagt € 10.579,36 en zijn salaris naar Nederlandse maatstaven (schaduwsalaris) € 18.380,--. Sinds 1996 was de werknemer General Manager in Griekenland en sinds 1 januari 2001 ook van Turkije. Op 29 juni 2001 is een gedeelte van de onderneming van de werkgever overgenomen door een Franse onderneming. De directeur business development van deze onderneming heeft aan de werknemer meegedeeld dat het niet mogelijk was om hem binnen het nieuwe samenwerkingsverband de combinatie Griekenland en Turkije aan te bieden. Aan hem is daarom alleen de positie van General Manager Turkije aangeboden. De werknemer heeft die functie geweigerd. De werkgever verzoekt thans ontbinding. Hij is bereid om een vergoeding aan te bieden op basis van het Nederlandse schaduwsalaris van de werknemer met toepassing van correctiefactor 0,85. De kantonrechter stelt vast dat de aan de werknemer aangeboden functie een uitgeklede functie betrof (slechts één land betreffend in plaats van twee en slechts één soort activiteit in plaats van twee) en dat het de werknemer niet is te verwijten dat hij met betrekking tot de invulling van de functie meer probeerde te bereiken dan wel bij gebreke daarvan compensatie vroeg. De werkgever heeft echter enkel gezegd dat de werknemer de functie gedurende vier jaar moest vervullen. Toen er nog besprekingen liepen, is bovendien al iemand anders naar voren geschoven. Aan de werknemer zijn geen andere passende functies aangeboden. Ontbinding is thans onontkoombaar. Daarbij komt aan de werknemer een vergoeding toe. Gelet op zijn status van "permanent expatriate" ligt het in de reden uit te gaan van het laatstgenoten lokale salaris, gecorrigeerd met het Colpercentage en verhoogd met 15% in verband met het zijn van General Manager Turkije en met de gemiddelde bonus over de laatste vijf jaren (= € 10.579,36). Daarbij is toepassing van correctiefactor 1,5 op zijn plaats. Eén en ander resulteert in een vergoeding van € 523.678,25. Daarnaast komt de werknemer een vergoeding toe van zijn kosten van juridische bijstand ter hoogte van € 4.537,80.

Verder lezen
Terug naar overzicht