Kantonrechter Terneuzen 22-08-2001 (Kool), JAR 2001, 193


Sociaal plan. CAO (grammaticale uitleg). VUT.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 193.

Vier werknemers zijn bij de werkgever in dienst geweest tot zij met de VUT gingen. Tijdens de dienstverbanden gold de ziektekostenregeling van de werkgever. Deze hield in dat de werkgever na beëindiging van het dienstverband de premies van de ziektekostenver- zekeringen zou blijven betalen. Op 1 augustus 1999 heeft de werkgever zijn activiteiten gestaakt. In mei 1999 heeft de werkgever een sociaal plan in de vorm van een CAO gesloten met FNV, CNV en VHP. Dit Sociaal Plan liep tot en met 31 december 2000. Art. 10 lid 2 van het Sociaal Plan houdt in dat de premies voor de ziektekostenverzekering tot en met 31 december 2000 voor rekening van de werkgever komen. De werkgever heeft onder verwijzing naar deze bepaling vanaf 1 januari 2001 geen premies meer betaald. De ex-werknemers vorderen dat hij dit alsnog doet. Daartoe voeren zij aan dat zij ten tijde van de ondertekening van het Sociaal Plan geen werknemers meer waren en daarom niet aan het Plan gebonden zijn. Eén van de vier werknemers was bovendien geen vakbondslid. De kantonrechter stelt vast dat het Sociaal Plan een CAO is. De partijen hebben het Plan als CAO aangeduid en het is ook aangemeld conform art. 4 lid 3 Wet op de loonvorming. Ingevolge art. 9 lid 1 Wet op de CAO zijn door een CAO allen gebonden die bij de CAO zijn betrokken en op het tijdstip waarop de CAO is aangegaan lid zijn van een vereniging die partij is bij de CAO. Het zijn van werknemer is niet vereist voor gebondenheid, nu art. 9 Wet CAO een ruime strekking heeft. Bovendien vloeit de verbintenis tot betaling van de premies voort uit de arbeidsovereenkomsten die tussen partijen hebben bestaan. De kantonrechter stelt vervolgens vast dat het Sociaal Plan, nu het een CAO is, grammaticaal moet worden uitgelegd. In onderhavig geval betekent dat, nu in het Sociaal Plan is bepaald dat de premies tot eind 2000 moeten worden betaald, niet kan worden gezegd dat zij vanaf 2001 niet meer verschuldigd zijn. Omdat partijen zich over dit punt echter nog niet hebben uitgelaten, krijgen zij daartoe alsnog de gelegenheid

Verder lezen
Terug naar overzicht