Kantonrechter Utrecht 02-03-2000 (Delfos Visser), JAR 2000, 73


Ontslag op staande voet. Loon. Bewijs (voorlopig deskundigenbericht).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 73.

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen. De rechtbank oordeelt het ontslag nietig en veroordeelt de werkgever tot doorbetaling van loon tot aan de datum waarop de arbeidsovereenkomst is ontbonden. De werkgever en de werknemer verschillen van mening over de vraag welk bedrag de werkgever verschuldigd is aan salaris (en schadevergoeding terzake van gemiste emolumenten). De werknemer verzoekt om een voorlopig deskundigenonderzoek. De werkgever acht het verzoek voorbarig. Voordat vastgesteld kan worden of de werknemer recht heeft op een bepaald bedrag moeten er eerst een paar rechtsvragen beantwoord worden. De werkgever heeft in de bodemprocedure nog steeds niet voor antwoord geconcludeerd en de kantonrechter heeft geen kennis kunnen nemen van het standpunt van beide partijen. De kantonrechter is van oordeel dat gesteld noch gebleken is dat de werknemer misbruik maakt van zijn recht om een voorlopig onderzoek door deskundigen te laten verrichten. De kantonrechter acht het verzoek toewijsbaar. Het feit dat het onderzoek kosten met zich meebrengt, vormt geen beletsel voor de toewijzing ervan. De werknemer zal terzake een voorschot moeten betalen. De kantonrechter benoemt vervolgens een accountant als deskundige en draagt hem op een berekening te maken van het verschuldigde achterstallige salaris en andere bedragen.

Verder lezen
Terug naar overzicht