Kantonrechter Utrecht 03-07-2002 (Delfos Visser), Prg. 2002, 5902


Gelijke behandeling. Loon. Onderwijs. Onkostenvergoeding (ziektekostenregeling).

Een docente Engels heeft een bijbaantje als remedial teacher, op grond waarvan zij verplicht verzekerd is bij een ziekenfonds. Op grond van de Regeling Ziektekostenvoorziening Onderwijs heeft een docent die voldoende verzekerd is tegen het risico van ziektekosten recht op tegemoetkoming in zijn ziektekosten. Dit geldt echter niet voor degene die verplicht verzekerd is in de zin van de Ziekenfondswet. De docente stelt dat hier sprake is van discriminatie. Zij vordert een verklaring voor recht dat de werkgever gehouden is een tegemoetkoming in de ziektekosten te verstrekken. De kantonrechter stelt vast dat de werkneemster geen recht heeft op een tegemoetkoming gezien de regeling ziektekostenvoorziening. Het staat de werkgever niet vrij om hiervan af te wijken. Het niet uit andere hoofde verstrekken van een tegemoetkoming kan niet worden aangemerkt als een handeling in strijd met het beginsel van gelijke beloning voor gelijke arbeid. Het gaat hier om tegemoetkoming in bepaalde kosten en dan mag er onderscheid gemaakt worden tussen personen die de kosten wel en die de kosten niet maken. Daarnaast geldt volgens de regeling een drempelbedrag, waarbij de regeling pas effect heeft. De kantonrechter is van oordeel dat er geen sprake is van een verboden onderscheid en wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht