Kantonrechter Utrecht 05-06-2002 (De Jonge), JAR 2002, 184


Bedrijfsongeval (RSI). Bewijs.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 184.

De werkneemster stelt dat zij RSI heeft opgelopen in de uitoefening van haar werkzaamheden. Zij stelt dat de werkgever hiervoor aansprakelijk is. Zij baseert zich op een rapportage van de verzekeringsarts alsmede op een brief van de revalidatiearts. Verder voert zij aan dat de werkgever de verplichtingen uit het Besluit beeldschermwerk niet heeft nageleefd. De werkgever bestrijdt dat de werkneemster RSI heeft als gevolg van het werk en voert voor het overige aan dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Op het moment dat de werkneemster aangaf RSI-klachten te hebben, zijn diverse maatregelen genomen. De kantonrechter stelt vast dat de werkneemster eind 1995/begin 1996 last heeft gekregen van klachten in de nek en de schouder, welke klachten zich ook hebben uitgebreid naar de arm. Later verergerden deze klachten en kreeg zij ook rugklachten. De revalidatiearts heeft in 1996 RSI geconstateerd. In de loop van 1996 heeft de werkneemster het werk hervat, doch medio 1996 is zij weer uitgevallen. In de rapportage van de verzekeringsarts wordt de diagnose RSI gesteld. De werkneemster ontvangt een volledige WAO-uitkering. De kantonrechter concludeert op grond van deze feiten dat de werkneemster sinds 1996 aan RSI lijdt. Verder neemt de kantonrechter, nu vaststaat dat de werkneemster veel beeldschermwerkzaamheden heeft verricht, aan dat er causaal verband bestaat tussen deze ziekte en het werk. De kans dat ook privé-omstandigheden van de werkneemster de oorzaak van haar RSI zouden zijn, onder meer de verzorging van haar zieke vader, acht de rechter verwaarloosbaar klein, gelet ook op de brief van de revalidatiearts. De werkneemster heeft voorts onbestreden gesteld dat de werkgever in ieder geval tot 1996 niet heeft voldaan aan het Besluit beeldschermwerk. Eerst medio 1996, toen de werkneemster meldde dat zij mogelijk RSI had, heeft de werkgever een aantal voorzieningen getroffen. Op dat moment leed de werkneemster echter al aan RSI en nadien heeft zij vrijwel niet meer voor de werkgever gewerkt. Omdat de werkgever uitdrukkelijk heeft aangeboden te bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen, zal de kantonrechter deze nog tot dit bewijs toelaten.

Verder lezen
Terug naar overzicht