Kantonrechter Utrecht 06-05-1999, JAR 1999, 112 (De Laat)


Ontbinding gewichtige redenen (werkgever niet ontvankelijk). Ziekte (geen reïntegratieplan overgelegd).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 112.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 55-jarige arbeidsongeschikte werkneemster (19 jaar in dienst, salaris NLG 5.800,-- bruto per maand), omdat er wegens reorganisatie geen werk meer voor haar is en ook geen andere passende functie. De werkgever legt geen reïntegratieplan over, omdat reïntegratie geen zin heeft, nu er geen passend werk is, het om een geregeld verzoek gaat en omdat toetsing door het Lisv te lang duurt. De kantonrechter stelt voorop dat de wettelijke opdracht een werkgever niet ontvankelijk te verklaren in een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer een voorschrift van openbare orde is. Dit betekent dat, ook al zien zowel de werkgever als de werknemer de noodzaak van reïntegratie niet in, de kantonrechter ambtshalve dit voorschrift streng dient toe te passen. De ratio hiervan is dat de kantonrechter bij het beoordelen van het ontbindingsverzoek af kan gaan op de door de Lisv getoetste informatie. Een voorwaardelijk ontbindingsverzoek, in de zin dat tijdens de procedure alsnog een reïntegratieplan wordt overgelegd, is dan ook niet wenselijk, ook niet bij een geregelde ontbinding. Als er geen reïntegratie mogelijk is, dient de kantonrechter zich er van te vergewissen of er verband bestaat tussen het opzegverbod tijdens ziekte en het ontbindingsverzoek. Doorgaans zal hij in dat geval tot de conclusie komen dat ontbinding geïndiceerd is. Dat hier sprake is van een collectief ontslag, waarbij slechts voor twee werknemers ontbinding is verzocht, doet niet terzake. Het argument dat de Lisv te lang doet over de toetsing zou een reden kunnen zijn om de niet-ontvankelijkheid te kunnen doorbreken. In dit geval is echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de lange toetsingsduur de werkelijke reden is voor het niet overleggen van een reïntegratieplan. De kantonrechter verklaart de werkgever niet ontvankelijk.

Verder lezen
Terug naar overzicht