Kantonrechter Utrecht 21-01-2003 (Los), JAR 2003, 51


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 51.

De werknemer, geboren op 30 juni 1945, is in maart 2001 bij de werkgever in dienst getreden als projectmanager. Zijn salaris bedroeg laatstelijk € 4.230,-- per maand, exclusief vakantietoeslag. Om bedrijfseconomische redenen heeft de werkgever besloten de afdeling waar de werknemer werkte te sluiten. De werknemer is op non-actief gesteld. Aansluitend heeft de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De kantonrechter stelt vast dat de functie van de werknemer met de sluiting van de afdeling is komen te vervallen. De werkgever heeft zich evenwel onvoldoende ingespannen om een andere functie elders in het bedrijf voor de werknemer te vinden. Met name had van de werkgever mogen worden verwacht dat hij de werknemer in één van de vacante verkoopfuncties had aangesteld, zo nodig op basis van een proefperiode. Nu deze functies inmiddels zijn vervuld en de werkgever heeft aangegeven de werknemer geen werk te zullen aanbieden, moet niettemin tot ontbinding worden overgegaan. Wel is onder deze omstandigheden aanleiding voor vaststelling van de correctiefactor op 2. Gelet op de leeftijd van de werknemer is de factor A eveneens 2. De omstandigheid dat de werknemer bij indiensttreding reeds ouder was dan 50 jaar, acht de kantonrechter onvoldoende grond om die factor te verlagen, zoals de werkgever heeft bepleit. De vergoeding bedraagt derhalve € 36.547,20.

Verder lezen
Terug naar overzicht