Kantonrechter Utrecht 22-06-2001, 06-07-2001 (De Jonge), JAR 2001, 168


Ontbinding gewichtige redenen (rectificatie beschikking). Schadeloosstelling (C=1,5; inclusief vergoeding optierechten).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 168.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 47-jarige werknemer (vijf jaar in dienst, salaris NLG 18.783,43 bruto per maand) omdat deze niet goed kan samenwerken met een belangrijke relatie van de werkgever. De werknemer verzet zich tegen de gevraagde ontbinding. Hij verzoekt om toekenning van een vergoeding en om compensatie voor het feit dat hij de aan hem toegekende opties Vendex over 1999 en 2000 door een ontbinding niet meer te gelde zal kunnen maken. De werkgever voert aan dat de waarde van het aandeel (aanzienlijk) lager ligt dan de optie-uitoefenprijs ervan, zodat de opties op dit moment waardeloos zijn. De werkgever verwacht dat dit de komende vijf jaar, zijnde de periode waarbinnen de opties uitgeoefend moeten worden, zo zal blijven. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent daarbij aan de werknemer een vergoeding toe op basis van correctiefactor 1,5, zijnde NLG 190.000,-- bruto. Ten aanzien van de optierechten oordeelt de rechter dat de vraag of deze gedurende de resterende looptijd en bij ongestoorde voortzetting van het dienstverband nog enige waarde zouden krijgen moeilijk te beantwoorden is. Daarom dient het nadeel van het niet kunnen uitoefenen van de opties schattenderwijs te worden vastgesteld. De kantonrechter komt in deze tot een bedrag van NLG 30.000,-- bruto. De gemachtigde van de werknemer verzoekt vervolgens om rectificatie van de beschikking omdat het bedrag dat de kantonrechter als vergoeding heeft toegekend niet overeenkomt met het bedrag dat toepassing van correctiefactor 1,5 oplevert. De kantonrechter willigt dit verzoek in. Naar het oordeel van de kantonrechter is er sprake van een kennelijke vergissing c.q. verschrijving. Voor partijen moet dit duidelijk geweest zijn, nu de wijze van berekening van de beloning en de correctiefactor in de eerdere beschikking uitdrukkelijk zijn genoemd en het aantal gewogen dienstjaren bekend was. Het bedrag van NLG 190.000,-- dient aldus gewijzigd te worden in NLG 236.671,--, zodat de totale vergoeding, inclusief vergoeding van optieschade, NLG 266.671,-- bruto bedraagt

Verder lezen
Terug naar overzicht