Kantonrechter Utrecht 28-02-2000 (De Laat), JAR 2000, 71


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (onvolledig reïntegratieplan). Schadeloosstelling (C=0,5).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 71.

Een marketingmanager (48 jaar oud, vier jaar in dienst, salaris NLG 13.375,-- bruto per maand inclusief eindejaarsgratificatie en vakantiegeld) wordt arbeidsongeschikt ten gevolge van stress. Hij stelt bij de werkgever terug te zullen keren als de werkgever hem in het managementteam opneemt. De werkgever wijst dit af en verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer stelt dat de werkgever niet ontvankelijk is omdat het reïntegratieplan zijn visie op werkhervatting niet vermeldt en dus niet voldoet aan de wettelijke vereisten. De kantonrechter is van oordeel dat dit niet leidt tot niet-ontvankelijkheid. Niet-ontvankelijk is de werkgever als geen reïntegratieplan is overgelegd of een plan wordt overgelegd dat geen reïntegratieplan is of indien het reïntegratieplan niet voldoet aan de eisen. Niet-ontvankelijkheid dient niet verbonden te worden aan een plan dat voldoet aan de formele eisen van het Besluit Wijziging Besluit Minimumeisen Reïntegratieplan. Strikt genomen voldoet het reïntegratieplan hier niet aan omdat de visie van de werknemer ontbreekt. In dit geval heeft de werkgever aannemelijk gemaakt dat de werknemer onvoldoende heeft gepoogd zijn visie weer te geven. Wel dient de "foutieve invulling" van het reïntegratieplan te worden meegewogen in het oordeel over de ontbinding. De kantonrechter stelt vast dat de werknemer zichzelf geschikt achtte voor een hogere functie doch dat de werkgever daar gerechtvaardigde twijfels bij had. Aangezien de werkgever het voorstel van de werknemer mocht afwijzen en terugkeer in de oude functie geen optie is, dient de arbeidsovereenkomst te worden ontbonden met een vergoeding gebaseerd op een correctiefactor van 0,5. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 40.000,-- bruto.

Verder lezen
Terug naar overzicht