Kantonrechter Wageningen 13-06-2001 (Misdorp), JAR 2001, 137


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 137.

Een werknemer (42 jaar oud, 23 jaar in dienst, salaris NLG 3.041,38 bruto per vier weken) is in juli 1998 ziek geworden in verband met rugklachten. In het kader van de WAO is geoordeeld dat hij ongeschikt is voor zijn eigen werk, maar geschikt voor werkzaamheden elders. Partijen hebben een extern arbeidsdeskundige ingeschakeld die de mogelijkheden van passend werk voor de werknemer bij de werkgever heeft onderzocht. Deze heeft geoordeeld dat de werknemer de functie van controleur aansnijder zou kunnen verrichten. De werknemer heeft het aanbod daartoe echter van de hand gewezen. Enige maanden later heeft hij aangegeven toch bereid te zijn te proberen dit werk te verrichten, doch eerst na afloop van de grote vakantie drie maanden later. De werkgever is op dat aanbod niet meer ingegaan en heeft ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De kantonrechter ontbindt. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft de werkgever zich voldoende ingespannen om de werknemer weer aan het werk te krijgen, doch heeft deze geen blijk gegeven van enige goede wil in die richting. De kantonrechtersformule brengt niet mee dat een werkgever in een dergelijk geval, zonder dat hem enig verwijt gemaakt kan worden, toch een vergoeding moet betalen. Daarvoor kan ook geen reden gevonden worden in de aard van de klachten van de werknemer, nu niet aannemelijk is geworden dat deze arbeidsgerelateerd zijn. Bovendien is de werknemer vooralsnog niet arbeidsongeschikt in de zin van de WAO bevonden. Van de werkgever kan niet worden verlangd dat hij de uitkomst van het beroep hiertegen door de werknemer afwacht. In zijn algemeenheid geldt dat er geen plaats is voor een vergoeding in geval van de ontbinding van een arbeidsovereenkomst met een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. Bijzondere feiten en/of omstandigheden die in het onderhavige geval tot een ander oordeel zouden moeten leiden zijn gesteld noch gebleken

Verder lezen
Terug naar overzicht