Kantonrechter Zaanstad 14-08-2002 (Visser), JAR 2002, 214


Ontbinding gewichtige redenen (frequent ziekteverzuim en niet naleving controlevoorschriften). Schadeloosstelling (geen). Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 214.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, 48 jaar oud, 22,5 jaar in dienst, laatstelijk in de functie van magazijnmedewerker tegen een salaris van € 2.124,-- bruto per maand. De werkgever voert daartoe aan dat de werknemer de laatste jaren een zeer hoog ziekteverzuim heeft waarvan niet is gebleken dat het is terug te voeren tot een chronische ziekte of een bijzondere fysieke gesteldheid. De werknemer heeft gedurende de loop van het dienstverband vijf officiële waarschuwingen gekregen wegens het niet correct naleven van afspraken die met hem waren gemaakt in verband met zijn (ziekte)verzuim. De laatste waarschuwing d.d. 20 december 2001 werd vergezeld van een schorsing zonder doorbetaling van loon. De werknemer is toen aangezegd dat bij herhaling ontbinding zou worden gevraagd. Naar aanleiding van een nieuwe ziekmelding op 24 januari 2002 heeft de direct leidinggevende van de werknemer aangegeven dagelijks op de hoogte gehouden te willen worden van de gezondheidstoestand van de werknemer. De werknemer heeft geweigerd daaraan mee te werken. Daarop heeft de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De kantonrechter is van mening dat er voldoende gronden zijn voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Gelet op het bovenmatige ziekteverzuim van de werknemer is het begrijpelijk en te rechtvaardigen dat de werkgever van hem verwachtte dat hij zo goed mogelijk zou meewerken aan het terugdringen daarvan, in welk verband een strikte naleving van de verzuimregels werd geëist. Voldoende aannemelijk is dat de werknemer zich daarin niet heeft willen schikken, hetgeen tot een aantal waarschuwingen heeft geleid. Na de laatste waarschuwing had ook de werknemer moeten weten dat de maat vol was. Door vervolgens te weigeren gehoor te geven aan de, gelet op de omstandigheden van het geval, niet onredelijke wens van zijn chef om op de hoogte te blijven van het ziekteverloop, heeft de werknemer het over zichzelf afgeroepen dat de werkgever niet met hem door wil. Daarom kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding.

Verder lezen
Terug naar overzicht