Kantonrechter Zierikzee 22-04-2003 (Doorewaard Boekhout), JAR 2003, 123


CAO. Vakvereniging.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 123.

Op basis van de haar in art. 4 CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg gegeven bevoegdheid heeft de FNV bij brief van 14 februari 2002 aan de werkgever gevraagd om binnen vier weken aan te tonen dat de CAO door hem correct wordt nageleefd. De werkgever heeft vervolgens naar zijn zeggen kopieën van de halve administratie toegestuurd. De FNV heeft daarop vastgesteld dat een aantal artikelen uit de CAO niet volledig of niet duidelijk worden nageleefd. Hierdoor is de werkgever volgens de FNV schadeplichtig geworden. De FNV begroot deze schade op € 5.000,-- en vordert in rechte betaling van dit bedrag. De kantonrechter stelt vast dat werkgevers op grond van de CAO op verzoek van de FNV moeten aantonen dat de CAO correct wordt nageleefd. Doel van deze bepaling is om onwillige werkgevers te dwingen om aan controle mee te werken en om malafide werkgevers die het met de bepalingen van de CAO niet zo nauw nemen, te kunnen aanpakken. In onderhavig geval doet zich naar het oordeel van de kantonrechter echter noch de ene noch de andere omstandigheid voor. De door de FNV genoemde tekortkomingen zijn relatief onbeduidend en hadden het onderwerp moeten zijn van behoorlijk overleg en niet van het zonder meer vorderen van een schadevergoeding. De hoogte van het bedrag van € 5.000,-- wordt bovendien niet gemotiveerd. Het kan de FNV niet zijn ontgaan dat de werkgever een klein bedrijfje is, waar over het algemeen fatsoenlijk met de CAO-bepalingen wordt omgegaan. Een verzoek om op korte termijn door middel van talloze kopieën uit de administratie aan te tonen dat de CAO correct wordt nageleefd, vormt een redelijk zware belasting. Als de werkgever aan dat verzoek voldoet en vervolgens na controle blijkt dat nog enkele aanpassingen nodig zijn, dient de FNV met de werkgever in overleg te treden. Het direct aanzeggen van een ongemotiveerde boete werkt demotiverend. De vordering van de FNV is daarom niet toewijsbaar.

Verder lezen
Terug naar overzicht