Kantonrechter Zutphen 09-11-1999 (Smulders), JAR 2000, 24, Prg. 2000, 5440


Wijziging arbeidsvoorwaarden. Auto (afschaffen bedrijfsvervoer). Goed werknemerschap.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 24.

Een werkgever hanteert ten behoeve van het woon-werkverkeer een collectief vervoerssysteem, waarbij werknemers met busjes worden opgehaald en thuisgebracht. Werknemers die geen gebruik maken van de vervoersregeling, ontvangen een reiskostenvergoeding. In augustus 1997 deelt de werkgever mee dat met ingang van 1 september 1999 het collectief vervoer wordt afgeschaft, o.a. als gevolg van flexibilisering, ongelijkheid en vanwege kostenbesparing. Een aantal werknemers gaat hiermee niet akkoord. Als overleg met de vakvereniging niet tot overeenstemming leidt, leggen de werknemers de zaak voor aan de kantonrechter op grond van art. 43 RO. De kantonrechter stelt voorop dat de werkgever in beginsel zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst dient na te komen. Op grond van goed werknemerschap dienen de werknemers in het algemeen in te gaan op redelijke voorstellen van de werkgever als gevolg van gewijzigde omstandigheden. In dit geval is er echter nauwelijks sprake van gewijzigde omstandigheden. Het argument dat minder werknemers dan voorheen gebruik maken van de vervoersvoorziening, omdat meer in drieploegendienst wordt gewerkt, geldt voor een zeer gering aantal werknemers. De ongelijkheid ten opzichte van werknemers die geen gebruik maken van het vervoer, is niet gewijzigd. Bovendien is niet gebleken dat zij een beroep op gelijke behandeling hebben gedaan. Ook het argument van kostenbesparing impliceert geen wijziging van omstandigheden, nu niet gebleken is van enige relevante stijging. Aangezien de werknemers bij afschaffing van het vervoer op hoge kosten worden gejaagd, behoefden zij hiermee niet in te stemmen. Dit neemt niet weg dat de werkgever een uitsterfregeling kan toepassen en de werknemers een compensatieregeling kan aanbieden. Bovendien staat het de werkgever vrij de vervoersfaciliteiten mee te nemen in de komende CAO-onderhandelingen. De kantonrechter stelt vast dat de werknemers niet gehouden waren in te stemmen met de wijziging van de arbeidsvoorwaarden en recht hebben op de vervoersvoorziening zoals is overeengekomen.

Verder lezen
Terug naar overzicht