Kantonrechter Zwolle 15-01-2002, 11-06-2002 (De Vries), JAR 2002, 195


Arbeidstijd. CAO. Loon. Overwerk. Vakvereniging.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 195.

Tussen de werkgever en de CNV is een conflict ontstaan over het aantal uren dat de filiaalleiders van de werkgever moeten (over)werken en de beloning die zij daarvoor ontvangen. De CNV stelt dat de werkgever ten onrechte zijn filiaalleiders verplicht om naast hun gewone arbeidsduur nog 21,5 uur per maand extra te werken en daarnaast de extra uren onvoldoende beloont. De werkgever stelt dat een filiaalleider een ondernemer ter plaatse is en in die zin verantwoordelijk is voor zijn filiaal. Dit doel wordt het best bereikt indien de filiaalleider ongeveer één uur extra per dag werkt. Deze extra uren zijn volgens de werkgever geen overuren in de zin van de CAO, doch meeruren die door de filiaalleiders vrijwillig worden gemaakt. Indien de filiaalleiders 21,5 uur of meer extra werken, ontvangen zij een extra beloning op basis van een provisieregeling. Werken zij minder dan 21,5 uur extra, dan wordt voor elk half uur een percentage van de beloning afgetrokken. De werkgever is van mening dat de Arbeidstijdenwet (Artw) niet van toepassing is op de filiaalleiders omdat deze niet geldt voor leidinggevenden die meer dan tweemaal het minimumloon verdienen. De CNV stelt dat de Artw wel van toepassing is. Een beloning voor overwerk middels een provisieregeling is volgens de CNV in strijd met de CAO. De kantonrechter is van oordeel dat de meeruren wel moeten worden aangemerkt als overuren in de zin van de CAO. Onjuist is het standpunt van de werkgever dat het gaat om vrijwillig gewerkte extra uren, nu duidelijk is dat de werkgever de extra werkzaamheden zeer verwelkomt, deze zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst, aansluiten bij de taakomschrijving van de filiaalleider, en worden verricht na het volbrengen van de gewone arbeidsduur. Op grond van de CAO mogen niet meer overuren worden opgedragen dan 39 uur per drie loonperioden van één maand. Anders dan de CNV stelt, kunnen deze uren wel worden beloond via een provisieen premiestelsel, mits daarover over een tijdvak van een jaar tenminste het reguliere loon wordt betaald. De Artw is naar het oordeel van de rechter van toepassing, nu het loon inclusief provisie voor het overwerk de grens van tweemaal het minimumloon overschrijdt. Dat betekent dat een werknemer maximaal 45 uur per week mag werken en alleen incidenteel en niet structureel meer uren. Bij CAO is hiervan afgeweken ten aanzien van de filiaalleiders/leidinggevenden. Dat betekent dat de CAO-regeling meteen ook de maximale regeling is inzake overuren. Aan de CNV komt geen schadevergoeding toe wegens verlies aan prestige, nu het een geschil betrof dat ook aan de CAO-geschillencommissie is voorgelegd en deze de werkgever deels in…

Verder lezen
Terug naar overzicht