Kantonrechter Zwolle 18-11-1999 (van Uchelen), NJ 2000, 300


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Habe-nichts exceptie.

Een werkgever trekt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in, nadat de kantonrechter een vergoeding van NLG 100.000,-- bruto heeft toegekend naast toepassing van het sociaal plan. Dezelfde dag verzoekt de werkgever opnieuw ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een beroep op de "habe-nichts" exceptie. De kantonrechter is het niet met de werknemer eens dat er sprake is van misbruik van bevoegdheid en de werkgever dus niet-ontvankelijk moet worden verklaard. De werkgever heeft zonder meer het recht een ontbindingsverzoek in te trekken als de hoogte van de vergoeding daartoe aanleiding geeft. De werkgever heeft ook zonder meer het recht een nieuw verzoek in te dienen, omdat hij op grond van de wet daartoe te allen tijde bevoegd is. Dit kan echter alleen met succes als nieuwe feiten en omstandigheden die bij een eerdere behandeling onbekend waren, aanleiding kunnen geven tot het vaststellen van een andere vergoeding. Hiervan is in dit geval geen sprake. De kantonrechter wijst in dit verband ook op de non-appellabiliteit van de ontbindingsbeschikking en op het algemene rechtsbeginsel van rechtszekerheid. Nu de kantonrechter reeds bij het eerste verzoek rekening heeft gehouden met de precaire financiële situatie van de werkgever, dient het tweede op deze gronden gebaseerde verzoek niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Verder lezen
Terug naar overzicht