Kantonrechter Zwolle 27-09-2001 (De Vries), JAR 2001, 229


Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Schadeloosstelling (C = 1,6).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 229.

De werknemer, 39 jaar oud, is sinds 1 oktober 1987 in dienst van de werkgever, laatstelijk als inkoper/verkoper tegen een brutosalaris van NLG 9.273,61 per maand. Op 8 februari 2001 heeft de werkgever aan de werknemer mondeling ontslag aangezegd. Bij brief van 28 februari heeft hij laten weten dat het ontslagaanzegging berust op een misverstand. In juli 2001 heeft de werkgever aan de werknemer meegedeeld dat hij, ingevolge een besluit van de Franse directie van de werkgever niet meer werkzaam mocht zijn ten behoeve van de regio's Spanje en Portugal, maar alleen nog voor Duitsland en Nederland. De werknemer heeft vervolgens ontbinding gevraagd. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Ten aanzien van een eventuele vergoeding overweegt de kantonrechter dat de werkgever na het op 8 februari 2001 gegeven en achteraf als onterecht erkend ontslag niet loyaal verder uitvoering heeft gegeven aan de arbeidsovereenkomst. Hij heeft immers het werkgebied van werknemer sterk beperkt door aan te geven dat hij niet meer voor Spanje en Portugal zou kunnen werken. De onderneming van de werkgever draaide voor (minstens) 50% op de zakelijke transacties met Spanje. Anderzijds heeft de werknemer in schriftelijke contacten na 28 februari 2001 wel een erg hoge vergoeding gevraagd (C = 4 tot 5) en daarmee een belemmering opgeworpen voor herstel van de arbeidsverhouding. Daar staat weer tegenover dat de werkgever al in zijn brief van 28 februari een opening heeft geboden voor afwikkeling van het dienstverband in plaats van te volstaan met een royaal excuus en vervolgens af te wachten of de werknemer dat excuus aanvaardbaar zou vinden. De verstoring van de arbeidsverhouding is mitsdien vrijwel uitsluitend aan de werkgever te wijten. Dit brengt mee dat, gelet op de overige omstandigheden van het geval, waaronder gunstige perspectieven van de werknemer op de arbeidsmarkt, de C-factor op 1,6 gesteld moet worden. De vergoeding bedraagt dan NLG 272.421,60 bruto

Verder lezen
Terug naar overzicht