Kantonrechter Zwolle 30-12-1998, JAR 1999, 25 (Fikkers)


Ongewenste intimiteiten. Schorsing. Goed werkgeverschap (privacy).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 25.

Een adjunct-directeur van een christelijke school, 19 jaar in dienst, vordert toelating tot zijn werkzaamheden. De werknemer is eerst akkoord gegaan met buitengewoon verlof na zijn hersteldverklaring, maar verzet zich thans tegen een verlenging. De werknemer heeft een buitenechtelijke relatie gehad met een collega, met wie hij inmiddels is gaan samenwonen. De collega heeft het schoolbestuur over de relatie ingelicht en heeft overplaatsing gevraagd. De werkgever stelt dat gezien de zware reformatorische achterban een buitenechtelijke relatie van iemand in de positie van de werknemer niet kan worden getolereerd. De werkgever verwijt de werknemer dat hij niet uit eigen beweging openheid van zaken heeft verschaft. De kantonrechter stelt dat de werkgever in strijd met zijn verplichtingen handelt door te weigeren de werknemer toe te laten tot zijn werkzaamheden, zonder dat daaraan een geldig besluit ten grondslag ligt. Bovendien heeft de werkgever niet aannemelijk gemaakt dat alsnog een rechtsgeldig besluit terzake kan worden genomen. Op grond van art. 8 lid 1 EVRM dient de werkgever de persoonlijke levensfeer van de werknemer te eerbiedigen en heeft de werkgever geen recht op informatie daarover. Dit recht wordt beperkt in geval van een gerechtvaardigd belang van de werkgever, doch dit heeft de werkgever niet aannemelijk gemaakt. Daarnaast is niet aannemelijk geworden dat de verhouding van de werknemer van negatieve invloed is geweest op zijn functioneren. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever bevreesd is voor de waardeoordelen vanuit de eigen organisatie. Het feit dat de werkgever een buitenechtelijke relatie moreel verwerpelijk vindt, geeft de werkgever niet het recht daaraan in strijd met het EVRM en met het Nederlandse arbeidsrecht, arbeidsrechtelijke consequenties te verbinden. De kantonrechter wijst de vordering toe op verbeurte van een dwangsom.

Verder lezen
Terug naar overzicht