Kostenbesparing van scheidingsbemiddeling (2002.51.2289)


Belangrijk voordeel van mediation is de snelle procedure. Daardoor zullen de kosten lager zijn dan van een traditioneel gerechtelijke procedure. Voor partijen zou de efficiëntie van de bemiddelingsprocedure een kostenbesparing opleveren, onder andere vanwege het feit dat partijen direct met elkaar communiceren en het feit dat in plaats van twee advocaten één bemiddelaar wordt ingeschakeld. In casu wordt bezien of er werkelijk sprake is van een kostenbesparing. Daarvoor wordt ingegaan op het rapport van het Platform ADR dat handelt over de financiering van bemiddeling en de toegankelijkheid van de ‘…

Verder lezen