NBSTRAF 2017/132, Hoge Raad 14-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:418, 3999.15 (met annotatie van dr. mr. L.E.M. Hendriks)

Inhoudsindicatie

Hulp bij zelfdoding, Arts, Noodtoestand

Samenvatting

Zaak Heringa. Het verlenen van hulp bij zelfdoding en het toepassen van euthanasie zijn strafbaar gesteld bij art. 293 en art. 294 Sr. Het feit is niet strafbaar indien het is begaan door een arts die heeft voldaan aan de in art. 293 lid 2 Sr genoemde zorgvuldigheidseisen van art. 2 lid 1 Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL). Aldus heeft de wetgever een bijzonder stelsel van zorgvuldigheidseisen in het leven geroepen dat…

Terug naar overzicht