NBSTRAF 2017/144, Hoge Raad 21-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:463, 5234.15 UA (met annotatie van mr. V.J.C. de Bruijn)

Inhoudsindicatie

Uitlevering, Vertrouwensbeginsel, Inbreuk op fundamentele rechten

Samenvatting

Bij de beoordeling van een uitleveringsverzoek dat is gebaseerd op een uitleveringsverdrag, moet in beginsel worden uitgegaan van het vertrouwen dat de verzoekende Staat bij de vervolging en berechting van de opgeëiste persoon de daarop betrekking hebbende fundamentele rechten, welke zijn neergelegd in het EVRM en het IVBPR, zal respecteren. In uitleveringszaken is het oordeel omtrent de vraag of de verzochte uitlevering moet worden geweigerd wegens een gegrond vermoeden dat bij inwilliging van het verzoek de opgeëiste persoon zal worden…

Terug naar overzicht