President Rechtbank Haarlem 13-07-2001 (Van der Meer), JAR 2001, 171, RvdW KG 2001, 217


Overgang onderneming. Goed werkgeverschap.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 171.

Martinair heeft haar "Executive Flight Division" waarmee zij klein zakelijk vervoer verzorgde overgedragen aan Excellent Air. Daartoe behoorden ook twee Cessna Citation vliegtuigen. Martinair stelt dat de werknemer en drie collega's die bij Martinair in dienst waren als piloot op de Cessna vliegtuigen op grond van overgang van onderneming bij Excellent Air in dienst zijn gekomen. De werknemer betwist dit. Hij vordert tewerkstelling bij Martinair. Subsidiair vordert hij dat Martinair hem in staat zal stellen om de trainingen en vliegtests te volgen die noodzakelijk zijn om zijn beroep uit te oefenen. Hij stelt dat Martinair hiertoe uit hoofde van art. 7:611 BW verplicht is. Teneinde de vraag te kunnen beantwoorden of er sprake is van overgang van onderneming gaat de president na of de identiteit van het overgedragen bedrijfsonderdeel bewaard is gebleven. Dit is naar het oordeel van de president het geval nu de Cessna's de belangrijkste vliegtuigen waren waarmee de zakenvluchten werden uitgevoerd en de werknemer en zijn drie collega's die mee over zijn gegaan de enige piloten waren die uitsluitend op de Cessna's vlogen. Dat ondersteunend personeel dat ook ten behoeve van de Cessna's werkte, niet mee is overgegaan, wordt verklaard door het feit dat zij ook andere werkzaamheden ten behoeve van Martinair verrichten. Verder is één reserve- vliegtuig niet mee overgegaan, doch vaststaat dit vliegtuig geen eigendom van Martinair is. De werknemer is aldus bij Excellent Air in dienst gekomen. Ten aanzien van de subsidiaire vordering overweegt de president dat tot de verplichtingen die ex art. 7:663 BW nog voor de oude werkgever gelden, alleen verplichtingen behoren die zijn ontstaan voor het tijdstip van de overgang. Gesteld noch gebleken is dat Martinair voor de overgang zijn scholingsver- plichting niet is nagekomen. Evenmin is komen vast te staan dat Excellent Air deze verplichting niet kan vervullen, desnoods door inschakeling van Martinair

Verder lezen
Terug naar overzicht