President Rechtbank Leeuwarden 06-09-2000 (Giltay), JAR 2000, 220


Ontslag op staande voet. Ziekte. Auto.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 220.

Een arbeidsongeschikte werknemer, vier jaar in dienst, wordt op staande voet ontslagen als blijkt dat de werknemer werkzaam is voor een eigen onderneming en hij een sponsorbijeenkomst heeft bijgewoond van een sportvereniging waarmee hij een overeenkomst heeft gesloten. De werknemer roept de nietigheid in en vordert doorbetaling van loon. De werkgever vordert in kort geding teruggave van de terbeschikkinggestelde auto omdat de arbeidsovereenkomst is geëindigd en op grond van het reïntegratieplan is vastgesteld dat de werknemer niet meer voor de werkgever zal gaan werken. De president overweegt dat uit de arbeidsovereenkomst en uit het feit dat de werknemer de auto voor privé-doeleinden mocht gebruiken, blijkt dat de auto als loonbestanddeel moet worden gezien. Dat de werknemer geen werkzaamheden meer verricht en ook niet meer zal verrichten, is geen reden om de auto terug te geven. Ook het ontslag op staande voet is hiervoor geen reden nu niet is komen vast te staan dat de werknemer tijdens dienstverband bezig is geweest met eigen werkzaamheden en de sponsorbijeenkomst in het weekeinde plaatsvond. Bovendien was de werkgever al lang op de hoogte van de sponsorovereenkomst. Voorshands is de president van oordeel dat er geen reden is voor het ontslag op staande voet en dat nu de werknemer de nietigheid daarvan heeft ingeroepen de arbeidsovereenkomst nog steeds voortduurt. De werkgever is derhalve gehouden het loon inclusief het ter beschikking stellen van de auto te blijven voldoen. De president weigert de gevraagde voorziening.

Verder lezen
Terug naar overzicht