President Rechtbank 's-Gravenhage 22-11-2000 (Robbers), RvdW KG 2001, 7


Vakvereniging. Gelijke behandeling. Loon.

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) verricht op verzoek van de vakvereniging bij een groothandel in bloemen en planten een onderzoek naar beloning van mannen en vrouwen. De CGB komt tot de conclusie dat de functie van medewerkster bloemen gelijkwaardig is aan die van medewerker rekkenafdeling en dat de werkgever onderscheidt maakt tussen mannen en vrouwen bij de beloning. De vakvereniging vordert in kort geding gelijke beloning voor de toekomst en met terugwerkende kracht (vijf jaar). De president weigert de voorlopige voorzieningen. De op de toekomst gerichte voorziening is van algemeen vermanende aard en kan in zijn uitwerking niet meer zijn dan een waarschuwing waaraan de werkneemsters weinig meer hebben dan aan het oordeel van de CGB. De gevorderde voorziening voor de verleden tijd is niet geschikt voor concrete tenuitvoerlegging. Bovendien lijkt toewijzing van genoegdoening voor tekort gekomen loon aan de ratio van art. 3:305a lid 3 BW (collectieve actie kan niet strekken tot schadevergoeding in geld) in de weg te staan. Dit wil niet zeggen dat de werkgever het oordeel van de CGB niet ter harte behoeft te nemen. De werkgever heeft aangevoerd dat er inmiddels afspraken zijn gemaakt tussen de werkgevers- en werknemersverenigingen met betrekking tot de beloningen aan de hand van een erkend functiewaarderings- en beloningssysteem. Ook wordt er op basis van een arbeidsovereen- komst geen onderscheid gemaakt tussen de werknemers. Het is ook de vraag of de salarisschalen van de medewerkers bloemenverwerking moeten worden opgetrokken tot die van de medewerkers rekkenafdeling. Een en ander zal in de lopende onderhandelingen aan de orde kunnen komen. De president is van oordeel dat in een kort geding niet op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld waar medewerksters bloemen recht op hebben, zowel in de toekomst als in het verleden

Verder lezen
Terug naar overzicht