President Rechtbank Utrecht 31-03-2001 (Brouwer), RvdW KG 2001, 154, JAR 2001, 78


Staking NS.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 78.

De vakbonden FNV, CNV, VHS en VVMC en de OR van NS Reizigers hebben met de NS op 6 juli 1999 een basisakkoord getekend getiteld "Bestemming klant". Op 10 februari 2000 is een nadere uitwerking van dit basisakkoord overeengekomen. CNV en VHS hebben hiermee ingestemd, maar de leden van FNV en VVMC en de OR niet. Bij brief van 8 maart 2001 heeft FNV het basisakkoord opgezegd. Ook VVMC heeft dit akkoord opgezegd. Nadat NS had laten weten zich niet te kunnen vinden in het interim-advies van de commissie-Blankert-Stekelenburg heeft VVMC bij brief van 29 maart 2001 aan NS te kennen gegeven dat zij op maandag 2 april 24 uur lang zou staken, tenzij NS aan bepaalde eisen gehoor zou geven. De Consumentenbond, Rover en de ANWB vorderen dat het VVMC verboden zal worden de aangekondigde staking door te zetten. Van de NS vorderen zij adequate informatie en schadevergoeding. De president stelt allereerst vast dat het VVMC vrij staat om gebruik te maken van het stakingsrecht in geval van belangengeschillen. Dit kan anders zijn als de aangekondigde actie prematuur is. Naar het oordeel van de president is dit echter niet het geval. Duidelijk gebleken is, ook nog ter zitting, dat er tussen VVMC en NS op een aantal punten een onwrikbaar conflict bestaat. De onderhandelingen tussen partijen zijn derhalve vastgelopen. Dat betekent dat VVMC in beginsel tot staking over mag gaan. Het is niet aan de rechter om de door VVMC gestelde eisen inhoudelijk te beoordelen. De staking is voorts tijdig aangekondigd, via diverse media. Het feit dat de staking niet samenvalt met die van FNV leidt niet tot het oordeel dat hij onrechtmatig is. De staking is evenmin in strijd met de beperkingen die art. 31 ESH oplegt in verband met de bescherming van rechten en vrijheden van anderen in een democratische samenleving, nu het gaat om een staking voor beperkte duur die tijdig is aangekondigd. De vorderingen tegen NS zijn niet toewijsbaar. Niet is gebleken dat NS in het verleden geen adequate informatie heeft verstrekt. Vorderingen tot schadevergoeding kunnen niet door Consumentenbond c.s. worden ingesteld, maar enkel door individuele gedupeerde reizigers zelf

Verder lezen
Terug naar overzicht