Rechtbank Almelo 15-03-2000, JAR 2000, 95


Loon. Ziekte. CAO (algemeenverbindend verklaarde). Wettelijke verhoging.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 95.

Een vleesbewerkster (vier jaar in dienst, salaris NLG 2.363,20 bruto per maand) wordt ziek en komt na één jaar arbeidsongeschiktheid in de WAO. Zij vordert op grond van de CAO een bedrag van NLG 20.183,80 terzake van achterstallig loon en aanvulling op de WAO-uitkering. De kantonrechter wijst de vordering af omdat de werkgever geen onderneming als bedoeld in de CAO zou zijn. De rechtbank in hoger beroep is van oordeel dat de werkgever wel degelijk onder de werkingssfeer van de CAO valt. Aangezien de werkgever niet is aangesloten bij een van de CAO-partijen is de CAO alleen van toepassing voorzover die algemeenverbindend is verklaard. De werkneemster heeft dus aanspraak op doorbetaling van loon, respectievelijk op aanvulling van de WAO-uitkering voor de periode dat de CAO algemeen verbindend is. Voorzover de vordering is gebaseerd op nawerking van de CAO, overweegt de rechtbank dat volgens vaste jurisprudentie nawerking wordt toegekend aan CAO-bepalingen die uit eigen kracht tussen de werkgever en de werknemer gelden, doch niet aan CAO-bepalingen die op grond van algemeen verbindendverklaring zijn gaan gelden. In HR 28-01-1994 (JAR 1994, 47, RvdW 1994, 41, NJ 1994, 420, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1994, blz. 43) is beslist dat, indien een arbeidsongeschikte werknemer op grond van een CAO die algemeen verbindend verklaard is op het tijdstip waarop de werknemer arbeidsongeschikt is geworden, recht heeft op doorbetaling van loon, dit recht niet verliest wanneer de CAO ophoudt algemeen verbindend verklaard te zijn. Deze situatie doet zich hier niet voor. Op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid was de algemeenverbindend verklaring namelijk verstreken. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de CAO-bepalingen geen nawerking hebben. De rechtbank vernietigt het vonnis van de kantonrechter en veroordeelt de werkgever tot betaling van loon over de periode dat de CAO algemeen verbindend was verklaard, vermeerderd met de wettelijke verhoging van 20% en de wettelijke rente.

Verder lezen
Terug naar overzicht