Rechtbank Amsterdam 19-07-2000, JAR 2000, 176


Gezagsverhouding (dubbel dienstverband). Afroepovereenkomst.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 176.

Na een jaar regelmatig als omroepster te hebben gewerkt treedt zij in dienst van de omroep als (voltijds) juniorredacteur, waarbij zij daarnaast ook werkzaamheden als omroepster bleef verrichten. De arbeidsovereenkomst als juniorredacteur wordt beëindigd en kort daarna wordt medegedeeld dat de omroep ook geen gebruik meer zal maken van de diensten van de werkneemster als omroepster. De kantonrechter volgt het standpunt van de werkgever dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst als juniorredacteur voor bepaalde tijd die van rechtswege is geëindigd. In een tweede procedure vordert de werkneemster een verklaring voor recht dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gold. De kantonrechter verklaart de werkneemster niet-ontvankelijk nu in de eerdere procedure door hem reeds anders is beslist, waarbij hij er van uit gaat dat het in beide zaken dezelfde arbeidsovereenkomst betrof. Dit laatste acht de rechtbank in hoger beroep niet juist, aangezien de werkneemster in de tweede procedure ageerde op basis van de separate arbeidsovereenkomst als omroepster. De rechtbank acht terzake echter geen arbeidsovereenkomst aanwezig, nu het incidentele werkzaamheden betrof, waarbij de omroepster de vrijheid had om geen gebruik te maken van werkaanbod. Ook in dat geval zou er nog sprake kunnen zijn van een arbeidsovereenkomst indien er een regelmatig arbeidspatroon zou zijn, maar de omroepster heeft daarover te weinig gesteld. Het feit dat zij gedurende twee jaar gemiddeld twee dagen per week heeft gewerkt zegt niets over de regelmatigheid van het arbeidspatroon, daar het slechts een gemiddelde betreft. Bovendien is onwaarschijnlijk dat naast het voltijds dienstverband als juniorredacteur nog een dienstverband van twee dagen per week zou hebben bestaan. De vordering was dus weliswaar ontvankelijk maar wordt door de rechtbank afgewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht