Rechtbank Arnhem 22-10-2001, NJ 2002, 134, Prg. 2002, 5799, JAR 2002, 11


Hoger beroep ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (kennelijke verschrijving; vernietiging herstelbeschikking).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 11.

Op verzoek van de werkgever heeft de kantonrechter te Wageningen de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbonden. Daarbij heeft hij aan de werknemer een vergoeding van NLG 260.000,-- bruto toegekend. De gemachtigde van de werknemer heeft naderhand aan de kantonrechter een nadere toelichting gevraagd omtrent de vergoeding omdat die aanzienlijk lager was uitgevallen dan door de werknemer was gevraagd. De griffier heeft daarop de gemachtigde van de werkgever verzocht de beschikking te retourneren omdat er sprake was van een kennelijke verschrijving ten aanzien van de ontbindingsvergoeding. De kantonrechter heeft vervolgens bij herstelbeschikking verklaard dat de vergoeding niet NLG 260.000,-- bedraagt, maar NLG 660.000,--. De werkgever heeft hoger beroep ingesteld tegen deze beschikking. De rechtbank oordeelt dat de werkgever ontvankelijk is in zijn hoger beroep, nu hij stelt dat het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden. De rechtbank is met de werkgever van oordeel dat dit het geval is. De griffier heeft de werkgever immers niet in de gelegenheid gesteld om zijn standpunt te geven over de vraag of sprake was van een kennelijke verschrijving die zich voor eenvoudig herstel leende. Verder overweegt de rechtbank dat verbetering van een uitspraak alleen toelaatbaar is als daarin een kennelijke, ook voor de partijen kenbare en voor eenvoudig herstel vatbare verschrijving voorkomt. In alle andere gevallen zal hoger beroep en/of cassatie moeten worden ingesteld. Dat art. 7:658 BW een appèlverbod kent, maakt dit niet anders. In onderhavig geval valt uit de beschikking van de kantonrechter niet zonder meer af te leiden dat een bedrag van NLG 660.000,-- zou worden toegewezen in plaats van NLG 260.000,--. Daarbij speelt mee dat de kantonrechter geen berekening heeft gemaakt van het toe te wijzen bedrag noch op andere wijze heeft aangegeven dat hij NLG 660.000,-- bedoelde toe te wijzen. Aldus is geen sprake van een kennelijke verschrijving, op grond waarvan de herstelbeschikking wordt vernietigd.

Verder lezen
Terug naar overzicht