Rechtbank Groningen 19-01-2001, JAR 2001, 55


Gezagsverhouding. Minimumloon. Wettelijke verhoging.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 55.

(Hoger beroep van Kantonrechter Groningen 30-06-1999, JAR 1999, 220, Rechtspraak- overzicht Arbeidsrecht 1999, blz. 142). In een serviceflat, waar hoogbejaarde ouderen wonen is 's avonds en 's nachts bewaking. Het werk wordt verricht door scholieren en studenten, die werkzaam zijn in een "pool". Ter discussie staat of hier sprake was van een arbeids- overeenkomst. De rechtbank oordeelt - in tegenstelling tot de kantonrechter - dat hier wel degelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Verschillende omstandigheden spelen een rol. De serviceflat gaf schriftelijke instructies. In de functie- en taakomschrijving staat dat verantwoording is verschuldigd aan de directie. De directie beslist over de werkzaamheden. De studenten dienden een logboek van de verrichte werkzaamheden bij te houden. De werktijden werden door de serviceflat vastgesteld en er werden ook werkroosters vastgesteld. Volgens salarisspecificaties werd periodiek uitbetaald voor de diensten die men had gedraaid. Tenslotte diende men zich bij ziekte voorafgaand aan een dienst ziek te melden bij de serviceflat. Hieraan doet niet af dat niet gedurende de hele dienst actief hoefde te worden gewerkt en dat de huisbewaarders bij verhindering zelf voor vervanging dienden te zorgen. De rechtbank vernietigt het vonnis van de kantonrechter en wijst de vorderingen wegens (achterstallig) salaris toe onder matiging van de wettelijke verhoging tot nihil gezien de onduidelijkheid van de rechtsverhouding

Verder lezen
Terug naar overzicht